Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopłata do mleka

Dopłaty do mleka w proszku zakupionego od innych producentów a sprzedawanego na eksport i objętego dopłatami do eksportu - przychody i koszty.

Zagadnienie dopłat otrzymywanych od agencji rządowych uregulowane zostało w art. 17 ust. 1 pkt 14b ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14b wolne od podatku są „ kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach”. Agencja Rynku R ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dopłaty do mleka otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Od 1 maja 2004r., stosownie do art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z regulacji tej wynika, że w sytuacji gdy podatnik - w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług - otrzymuje od innego podmi ...

Czy otrzymaną dopłatę z ARiMR do sprzedaży mleka należy opodatkowywać podatkiem VAT oraz czy wydane na cele reprezentacji kawa i ciastka podlegają opodatkowaniu tym podatkiem ?

Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/ podstawę opodatkowania stanowi także otrzymana dotacja związana z dostawą lub świadczeniem usług. A zatem opodatkowaniu podlegać będą dotacje, które bezpośrednio wpływają na cenę realizowanych dostaw bądź usług. Jak wynika z ustawy z dnia 6 września 2001r. o regulacji rynku mleka i przetworów m ...

Czy otrzymane przez podatnika podatku VAT dopłaty: do mleka, sprzedawanego następnie zakładom mleczarskim, do paliwa (tzw. bony paliwowe) zużywanego w gospodarstwie rolnym oraz refundacja części nakładów inwestycyjnych ze środków programu SAPARD zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2004 roku informuje się, iż: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia ...

Czy otrzymywane przez producenta dopłaty do mleka klasy Extra podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie Spółki z dnia 24.06.2004 r.(data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacjio zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.),w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT dopłat, dotacji i subwencji Naczelni ...

Czy należy opodatkować dopłaty do mleka w klasie jakości ekstra, otrzymywane na podstawie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych po 1 maja 2004 roku, a należne za okresy wcześniejsze ?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 obowiązującej w tym zakresie od 1 maja 2004 roku ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna ...

1. Czy otrzymywane dotacje należy traktować jako kwoty netto czy brutto? Zdaniem Podatnika rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) otrzymywane kwoty dotacji należy traktować jako kwoty brutto, czyli podstawą opodatkowania jest kwota otrzymanej dotacji pomniejszona o przypadającą od nie kwotę podatku obliczona każdorazowo przy zastosowaniu stawki właściwej dla czynności, której dotyczy. 2. Czy dotację za miesiąc kwiecień 2004r., która wpłynęła na rachunek bankowy w miesiącu maju 2004r. należy opodatkować podatkiem VAT? Zdaniem Podatnika, ponieważ środki pieniężne z tytułu przedmiotowej dotacji wpłynęły na rachunek bankowy w miesiącu maju 2004r., to zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, należy dotację opodatkować podatkiem VAT. 3. Czy wartość posiłków wydawanych nieodpłatnie pracownikom do spożycia w czasie wykonywania pracy jest opodatkowana podatkiem VAT? W ocenie Podatnika przekazanie posiłków pracownikom do spożycia w czasie wykonywania pracy w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ przekazanie jest nieodpłatnie i służy celom związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, co wynika z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535). Wyjątek, który każe uznać za dostawę towarów również przekazanie nieodpłatnie odnosi się jedynie do sytuacji, gdy służy to celom innym niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Stan faktyczny Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi gastronomiczne polegające na sprzedaży posiłków w barze mlecznym (PKWiU 55.30.13-00.00). W ramach prowadzonej działalności podatnik otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu państwa, na podstawie przepisów o finansach publicznych. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupywanych surowców do sporządzania posiłków sprzedawanyc ...

Czy w/w środki można zakwalifikować jako dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej? oraz Czy otrzymywane refundacje eksportowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy wartość dopłat zarachowanych dla celów bilansowych do kosztów roku obrotowego 2005r. powinna stanowić koszt uzyskania przychodu roku podatkowego 2005, czy też dopłata staje się kosztem uzyskania przychodu w momencie wystawienia faktur i dokonania zapłaty, tj. w miesiącu kwietniu 2006r.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr ...

Dopłata do dostarczonych przetworów mlecznych i mleka ma wpływ na cenę towarów, a zatem podlega opodatkowaniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 5 ms