Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestracja podatnika VAT UE

- w sprawie obowiązku złożenia druku VAT-RUE i zgłoszenia wykonywania działalności w zakresie transportu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Odpowiadając na pismo z dnia 20.04.2004 r. w sprawie obowiązku złożenia druku VAT-RUE i zgłoszenia wykonywania działalności w zakresie transportu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia co następuje. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) czynni podatnicy podatku ...

Czy świadcząc po 1 maja 2004 r. usługi na rzecz kontrahenta z Niemiec należy się odrębnie zarejestrować? Jak należy ustalić miejsce świadczenia przy świadczeniu usług na majątku ruchomym?

W związku z pismem z dnia 15 kwietnia 2004r., informuje się uprzejmie, że od 1 maja 2004r. świadczenie na rzecz kontrahentów z krajów Unii Europejskiej usług, na materiałach będących własnością zleceniodawcy nie stanowi już uszlachetniania czynnego lecz usługę na rzeczowym majątku ruchomym. Podatnicy wykonujący tego typu usługi nie należą do kategorii podatników zobowiązanych do rejestracji jako p ...

Czy działalność telekomunikacyjna polegająca na reemitowaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych z krajów Unii Europejskiej w swojej sieci kablowej na podstawie udzielonych licencji wymaga rejestracji jako podatnik VAT UE ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 12.04.2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje że zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przez impor ...

Czy w przypadku połączenia spółek: a)przez przeniesienie całego majątku sp. z o.o. (nie mającej obowiązku składania kaucji gwarancyjnej) w celu krótszego terminu zwrotu różnicy podatku na inną spółkę (przejmującą), która w celu krótszego terminu zwrotu różnicy podatku, ma obowiązek złożenia kaucji gwarancyjnej lub b)przez zawiązanie nowej spółki, na którą przejdzie majątek obu opisanych powyżej spółek w celu zwrotu różnicy podatku w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej wystąpi obowiązek złożenia kaucji gwarancyjnej ?

Spółka z o.o. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, który zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia. W związku z tym w celu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma obowiązku składania kaucji gwarancyjnej. W trybie art. 492 kodeksu spółek handlowych Spółka za ...

Przedmiotem pytania jest status podatkowy podatnika, u którego wartość sprzedaży w 2003 r. nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 10.000 euro.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze. zm.), zwanej w dalszej części ustawą zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, ...

1. Czy świadczenie usług na rzecz kontrahentów zagranicznych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Czy z tytułu świadczenia tych usług należy złożyć deklarację VAT-R UE?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a dokładnie doradztwa w zakresie międzynarodowego transportu drogowego. Usługi świadczone są na rzecz kontrahentów krajowych, wspólnotowych oraz posiadających siedzibę na terytorium państw trzecich, a więc poza Wspólnotą. 1. Stosownie do przepisu art. 27 ust. ...

Jaki jest sposób rejestracji podatników VAT w krajach UE i opodatkowania prowadzacych usługi transportu osobowego ?

Stosownie do zapisu art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 54 poz. 535 / opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt.2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia przy świadczeniu usług transportowych jest miejsce , gdzie ...

Czy kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstała w grudniu 2003 roku i systematycznie przenoszona w deklaracjach miesięcznych za okres od stycznia do kwietnia 2004 roku może stanowić podstawę do obniżenia podatku należnego za miesiąc maja 2004 r.? Czy podatnik dokonujący importu licencji na nadawanie programów telewizyjnych z krajów UE jest zwolniony do końca 2005 roku z obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT UE ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004 r. (data wpływu 11.05.2004r.), w sprawie stosowania prawa podatkowego informuje co następuje: Ad. 1. W myśl art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, po ...

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że świadczy on na terenie Polski usługi serwisowe dotyczące sprzętu elektronicznego, na zamówienie firmy mającej siedzibę w Niemczech, na którą wystawiana jest faktura VAT. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy po zarejestrowaniu się jako dostawca wewnątrzspólnotowy będzie uprawniony do wystawiania kontrahentowi niemieckiemu faktury ze stawką 0%.

Zgodnie z przepisem zawartym w art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.585) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kra ...

Proszę o udzielenie informacji, w sprawie opodatkowania usług badania rynku, tłumaczeń i pośrednictwa, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, świadczonych na rzecz kontrahenta mającego siedzibę swojej firmy w Niemczech. Ponadto proszę o poinformowanie, czy mogę odliczać podatek naliczony związany ze świadczeniem ww. usług oraz czy z racji tej działalności jestem zobowiązany do dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od tow ...

Generowanie strony w 10 ms