Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednostka samorządu terytorialnego

- w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku Starostwa Powiatowego, zajętych na podstawie umów użyczenia przez jednostki organizacyjne powiatu.

W odpowiedzi na pismo nr GN.I.2015/7/2004 w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku Starostwa Powiatowego, zajętych na podstawie umów użyczenia przez jednostki organizacyjne powiatu (Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatową Służbę Drogową, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) uprzejmie wy ...

Gmina jest udziałowcem w spółce. Spółka po podziale zysku przez Walne Zgromadzenie Udziałowców wypłaca dywidendy potracając podatek w wysokości 19%. Czy Spółka powinna wypłacić Gminie dywidendę w kwocie brutto (bez potrącania podatku)?

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) od podatku zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty oraz województwa. Dochody jednostek ...

Jaką stawką podatku VAT winno być opodatkowane świadczenie usług geodezyjnych polegających na klasyfikacji gruntów zmierzających do okreslenia jej wartości bonitacyjnej ?Czy świadczenie usług geodezyjnych między jednostkami budżetowymi podlega zwolnieniu od VAT?

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde ...

Czy usługi realizowane przez gospodarstwo pomocnicze urzędu miejskiego na rzecz tego urzędu będą zwolnione od podatku VAT? Czy usługi realizowane na rzecz innych kontrahentów oraz innych jednostek budżetowych będą opodatkowane?

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z w ...

Według jakich zasad należy ustalić liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych zakładach (oddziałach) Spółki?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo nr GK/2/2004 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów praiwa podatkowego wyjaśnia co następuje: Rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. nr 224 ...

Czy usługi świadczone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przez zakład budżetowy powołany do realizacji zadań własnych gminy podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług komunikacji miejskiej oraz usług wymienionych w p ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT w przypadku realizowania przez jednostkę samorządu terytorialnego swoich zadań własnych poprzez organy kolegialne i przy realizacji zadań statutowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgo ...

Czy jednostki organizacyjne gminy, działające w formie jednostek budżetowych, mogą rejestrować się jako podatnicy podatku VAT?

Zgodnie ze stanem prawnym, na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54, poz.535) „podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskującyc ...


Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenie usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy oraz opodatkowanie dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie zadań statutowych.

Działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.05.11 nr FN 3119/1/2004 (data wpływu do urzędu 2004.05.13) w sprawie udzielenia informacji na temat opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organ ...

Generowanie strony w 59 ms