Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ocena skutków podatkowych umowy

W jakim momencie opłata wstępna wynikająca z umowy leasingu stanowi koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) uprzejmie informuje: Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie i załączoną umową Spółka wzięła w leasing operacyjny na okres 36 miesięcy Pionowe centrum wiertars ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają przepisy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. z 1993 r. Nr 128, poz. 129).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktycz ...


Czy wziąwszy pod uwagę przedmiot Umowy, stanowi ona umowę, o której mowa w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w związku z tym "P" S.A. powinien rozpoznawać przychód w wysokości całości otrzymanych rat leasingowych, a Sp. zo.o. "P" - koszt w tej samej wysokości? Czy wykorzystanie opcji wyłączenia niektórych składników przedmiotu leasingu na zasadach wynikających z załącznika nr 4 do umowy i negocjowanej "oferty sprzedaży" i ich sprzedaż na podstawie odrębnej umowy wpływa na zmianę kwalifikacji całej umowy w świetle przepisu art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992r.? Czy w razie zbycia składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu trwania Umowy przychód ze zbycia "P" S.A. i koszt z tytułu nabycia Sp. z o.o. "P" należy ustalić na zasadach wynikających z art. 17c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w świetle art. 17a pkt 2 tej ustawy, ewentualna zmiana okresu na jaki została zawarta umowa (w toku jej trwania) powodowałaby konieczność ponownego określenia, czy zostały spełnione przesłanki wymienione w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992r. w stosunku do zmienionego okresu umowy? Czy porozumienie stron przewidujące modyfikację okresu, na który została zawarta umowa, pozostawia nadal możliwość ustalenia przychodów ze zbycia (odpowiednio kosztów z tytułu nabycia) składników majątkowych objętych tym porozumieniem na zasadach określonych w art. 17c w/w ustawy, o ile przy uwzględnieniu rzeczywistego czasu umowy przesłanki wymienione w art. 17 b w/w ustawy pozostawałyby nadal spełnione? Czy korzystanie z opcji wyłączenia niektórych składników przedmiotu leasingu na zasadach wynikających z załącznika nr 4 do Umowy i negocjowanej "oferty sprzedaży" , tak jak to przewiduje Program rządowy i ich sprzedaż na podstawie odrębnej umowy wpływa na zmianę kwalifikacji całej umowy w świetle przepisu art. 17b i 17c w/w ustawy? Czy opłata, jaką mogą ustalić strony z tytułu przedterminowego wyłączenia na wniosek Sp. z o.o. "P" danego środka z przedmiotu Umowy stanowi dla Sp. z o.o. "P" koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w/w ustawy?

DECYZJA Na podstawie art. 233 i 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku z art. 17b ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "P" reprezentowanej przez pełnomocników (...), wniesionego p ...

W ocenie Spółki koszty ponoszone przez nią w związku z realizacją umowy stanowią koszty uzyskania przychodów w oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b§ 5 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27 października 2005 r. wniesionego przez Pełnomocnika Spółki o. o. "G" na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 14 października 2005 r. znak 1435/DP1/423-86/05/KS w sprawie udzielenia pisem ...

Czy wynagrodzenie, jakie Spółka otrzymała od cesjonariusza przejmującego ogół praw i obowiązków z zawartych przez Spółkę umów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na przenies ...Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynagrodzenia wypłacane wspólnikowi oraz odprowadzone od nich składki ZUS w przypadku gdy umowa o pracę została zawarta z naruszeniem art. 210 1 kodeksu spółek handlowych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdz ...


Generowanie strony w 28 ms