Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: funkcjonariusz

1. Art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; zm.: z 1971 r. Nr 27, poz. 252; z 1976 r. Nr 19, poz. 122; z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210; z 1984 r. Nr 45, poz. 242; z 1985 r. Nr 22, poz. 99; z 1989 r. Nr 3, poz. 11; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464; z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496; z 1993 r. Nr 17, poz. 78; z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509; z 1995 r. Nr 83, poz. 417; z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758; z 1999 r. Nr 52, poz. 532; z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191; z 2001 r. Nr 11, poz. 91 i Nr 71, poz. 733) rozumiany w ten sposób, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, jest zgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 418 kodeksu cywilnego jest niezgodny z art. 77 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. W skardze konstytucyjnej z 25 sierpnia 2000 r. pełnomocnik Romualda K. wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 417 i art. 418 kodeksu cywilnego z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP. Przepisy te były podstawą oddalenia przez sądy powszechne, ostatecznie wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 maja 2000 r., sygn. akt II CKN 293/2000 oddalającym skargę kasacyjną, żądania pozwu Romualda K. o wypłatę przez Skar ...

Czy w związku ze zmianami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w roku 2004 świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej przez okres roku po zwolnieniu ze służby na podstawie art. 121 ustawy o Straży Granicznej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób opodatkować odprawy i ekwiwalenty urlopowe wypłacane funkcjonariuszom w ostatnim dniu służby?

Świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej na podstawie art. 121 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 ze zm.), podlegają zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., opodatkowa ...

Czy wobec należności, które otrzymują funkcjonariusze na podstawie art. 118 ustawy o Straży Granicznej należy stosować podatek w formie ryczałtu w wysokości 20%, a jeżeli tak, to czy rozwiązanie to stosować wyłącznie do osób zwolnionych ze służby stałej, a wobec funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej (którzy pobierają te same należności, z tym że odprawa równa się wysokości jednomiesięcznego uposażenia) stosować podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%? Ponadto na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej funkcjonariuszowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 45 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4 wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenia pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu z dodatkami o charakterze stałym pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. W związku z tym, że funkcjonariusze ci stają się emerytami lub rencistami, którym jedynie na czas wypłaty w/w świadczenia zawieszono wypłatę emerytury lub renty, czy w tym przypadku należność ta powinna być opodatkowana zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 - podatkiem ryczałtowym 10% czy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a - podatkiem ryczałtowym 20%?

1/ Płatnicy są obowiązani do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od wypłacanych przychodów ze stosunku służbowego jak: uposażenia funkcjonariuszy wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym oraz świadczenia ...

dotyczy: 1. wypłacania świadczeń pieniężnych byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej i pobierania od nich zryczałtowanego podatku dochodowego, 2. wypłacania świadczeń emerytom i rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym innym niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 3. wypłacania na podstawie art. 118 ustawy o Straży Granicznej odprawy oraz zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, pobierając podatek dochodowy naliczony na podstawie art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 28.01.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z póź. zm.) uprzejmie informuje, że w całości podziela przedstawione w tej spra ...


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w (...) -stosownie do art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) - zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie.Funkcjonariusze PSP obecnie otrzymują pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie rozporządzenia MSW i A z dnia 10 stycznia 1998 r, ( Dz. U. nr 15 poz.68 z 1998 r. ). Kwota pomocy stanowi przychód podatnika w miesiącu otrzymania i podlega opodatkowaniu.Natomiast w okresie od l stycznia 1992 r. do 29 października 1997 r. strażacy otrzymywali pomoc mieszkaniową na podstawie Zarządzenia nr 41 MSW z dnia 09.03.1993 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony państwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad jej przyznawania i zwracania. Świadczenie to będące rodzajem pożyczki, staje się przychodem w momencie jej umorzenia, tj. z chwilą upływu 10- letniego okresu służby i jest zgodnie z art. 11 ust. l i art. 12 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dz. U. z 1993 r. nr 93, poz. 416 z późn. zmianami ), przychodem podlegającym opodatkowaniu. Do dnia dzisiejszego stosujemy omówioną interpretację, tj. podatnik z chwilą upływu 10- letniego okresu służby wpłaca do kasy lub prosi o potrącenie z uposażenia zaliczki na podatek od kwoty wypłaconej mu pomocy finansowej, która stanowi przychód bieżącego roku.W związku z licznymi zapytaniami zainteresowanych strażaków, prosimy o zajęcie stanowiska czy właściwie interpretujemy przepisy podatkowe, dotyczące wskazanej sprawy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2004r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim działając na podstawie art.14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) uprzejmie wyjaśnia: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej przysługuje ...

Z jakim momentem pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe przyznan na podstawie zarządzenia nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, UOP, SG i PSP oraz zasad jej przyznawania i zwracania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 28.02.2005 r. uzupełnione pismem z dnia 07.03.2005 r. za nieprawidłowe UZA ...

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 20.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz, starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, pł ...

Czy równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznany na podstawie odrębnych przepisów byłemu funkcjonariuszowi Państwowej Staży Pożarnej, będącemu obecnie emerytem lub rencistą, można traktować jako ekwiwalent pieniężny w zamian za świadczenie rzeczowe otrzymywane przez emeryta lub rencistę zgodnie z art. 21 ust. pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy należy zastosować zwolnienie od podatku do kwoty 2280 zł?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko płatnika – Komendy Państwowej Straży Pożarnej – przedstawione we wniosku nr MF/327/18/2005 z dnia 08.06.2005 r., który wpłynął w dniu 08.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres ...

Jak powinny być opodatkowane dochody uzyskane z tytułu: nagrody rocznej, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wynikające z ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002, nr 147 poz. 1230 z póżn. zm.).

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 08.03.2005 r. znak: US/415/2/05 w zakresie interpretacji prawa podatkowego – zmieniam zaskarżone postanowienie. U Z A S A D N I E N I E W dniu 01.02.2005 ...

Generowanie strony w 25 ms