Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek płatnika

Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2003 r. znak: FK/692/2003 skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty wynagrodzenia wypłaconego współmałżonkowi po zmarłym pracowniku, tut. Urząd Skarbowy na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi wyjaśni ...

Zaległość podatkowa

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lutego 2003 r. odnośnie odsetek od wpłat dziennych za 2002 r. z tytułu podatku akcyzowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2003 r. (data wpływu – 16.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dysp ...

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2003 r. znak: P/355/2003 (data wpływu – 06.06.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszk ...

Obowiązki podatników i płatników

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2003 r. L.dz.145/03 informuje, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) z 2000 roku nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży, jako płatnicy ...

Czy w przypadku zaprzestania przez podmiot w ciągu roku podatkowego pełnienia obowiązków pracodawcy i równocześnie płatnika zaliczek na podatek dochodowy obowiązek sporządzenia za cały rok podatkowy imiennych informacji o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek, a także należnego i pobranego podatku, spoczywa na podmiocie wstępującym w te obowiązki?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu zawartą w piśmie z dnia 5 listopada 2003 r., udzieloną Oddziałowi Banku, w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku zaprzestania pełnienia obowiązków pracodawcy ...

Kto winien odprowadzić podatek dochodowy od wynagrodzeń przekazanych /poprzez komornika/ pracownikom. W jakim terminie i w jaki sposób powinien być on przekazywany. Kto odpowiada za jego prawidłowe naliczenie i przekazanie do właściwego urzędu skarbowego.

Odpowiadając na pismo z dnia 09.02.2004 r. złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: zgodnie z art. 31 ustawy o po ...

Dotyczy obowiązku wystawienia informacji PIT-11 dla Prezesa Zarządu Spółki

Odpowiadając na pismo z dnia 19.01.2004 roku dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej na zapytanie dotyczące obowiązku wystawienia informacji PIT-11 dla Prezesa Zarządu Spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sier ...

Czy w sytuacji, gdy wypłacane jest wynagrodzenie ze stosunku pracy - należne za poprzedni rok podatkowy, osobie, z którą została rozwiązana umowa o pracę - przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy, należy stosować koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną w wysokościach obowiązujacych w roku, w którym następuje wypłata.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu w odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia 2004 r., uzupełnione w dniu 4 lutego 2004 r., wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Generowanie strony w 17 ms