Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwalidztwo

Od 1998r. przebywam na rencie chorobowej przyznanej na podstawie Orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy KRUS. Stała niezdolność do pracy odpowiada II grupie inwalidztwa. Często przebywam na rehabilitacji oraz jeżdżę na zabiegi lecznicze. Dojazd odbywa się samochodem osobowym, którego jestem właścicielem. Czy od dochodu mogę odliczyć wydatki w wys. 2.280,00 zl na dojazdy rehabilitacyjne?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003r., podstawę obliczenia podatku (...), stanowi dochód (...), po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne ponoszonych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymani ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta weterańska otrzymywana z Departamentu Spraw Weterańskich Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na Pana pisemne zapytanie wniesione do tut. organu podatkowego w dniu 07.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. Składając zapytanie poda ...

Czy zwolnione od podatku dochodowego są świadczenia rentowe otrzymywane z Niemiec w ramach tzw. renty inwalidzkiej wojennej?

Z przedstawionej w nadesłanych pismach sytuacji faktycznej wynika, iż podatnik posiada orzeczenie Inwalidzkiej Komisji Rewizyjno - Lekarskiej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz pismo z niemieckiego biura rentowego w sprawie świadczenia z tytułu renty wojennej inwalidzkiej.Z treści orzeczenia wydanego przez Inwalidzką Komisję Rewizyjno - Lekarską przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo ...

Czy osoba zaliczona do I grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia może w zeznaniu podatkowym za 2003 r. skorzystać z ulgi z tytułu: 1.opłacania przewodnika osób z niepełnosprawnścią narządu ruchu zaliczanych do I grupy inwalidztwa, 2.wydatków ponoszonych na dowożenie przez sąsiadów lub syna na zabiegi lecznicze w sytuacji, kiedy nie jest właścicielem samochodu osobowego ?

Z treści pisma wynika, iż podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczaną do I grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia oraz że inwalidztwo spowodowane jest stanem narządu ruchu. Natomiast z załączonych dokumentów (wypis z treści orzeczenia wydany przez Obwodową Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia) wynika, iż ww komisja zaliczyła podatniczkę do I grupy inwalidztwa z ogólnego st ...

Czy osoba nie posiadająca orzeczenia o grupie inwalidztwa może odliczyć w ramach ulgi zakup endoprotezy stawu biodrowego?

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni stosownie do art. 14 a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z przedmiotowego zapytania wynika, że w 2003 r. poniosła Pani koszt związany z ...

Czy jest możliwość skorzystania z odliczenia w roku podatkowym 2003 w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, wydatków poniesionych na zakup żaluzji poziomych na trwale zamontowanych w oknach? Czy jest możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup dyktafonu dla niepełnosprawnego dziecka (niewidomego)?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.04.2004r. uzupełnione w dniu 17.05.2004r. Naczelnik Urzędu skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: 1. Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w ...

Czy wydatki ponoszone w 2003 r. przez osobę zaliczoną do I grupy inwalidztwa, będące opłatą za wypożyczenie koncentratora tlenowego, stanowią podstawę do odliczeń w ramach wydatków rehabilitacyjnych?

Na podstawie okoliczności zaprezentowanych w przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny: Podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa. Choruje na astmę, w związku z czym korzystać musi z kuracji tlenowej, do stosowania której niezbędny jest koncentrator tlenowy. Skierowana przez lekarzy na terapię domową, oczekuje obecnie na przydział koncentratora tlenowe ...

Czy podatnik, który posiada I grupę inwalidztwa związaną z niepełnosprawnością narządów ruchu, może w zeznaniu podatkowym za 2003 r., skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się miedzy innymi:- opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa ...

Dotyczy odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne przewidzianych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzupełnia dokonaną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informację o zakresie stosowania prawa w przedmiocie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne przewidzianych w art. 26 ust. 7a cyt. ustawy o podatku doc ...

jaka jest stawka podatku od towarów i usług przy dostawie specjalistycznego oprogramowania, wchodzącego w skład stanowiska komputerowego do czytania dla osoby niewidomej, które mieści się w grupowaniu PKWiU 30.02.16-00.10?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr.137 poz.926 z późn.zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.06.2004r (uzupełnione dnia 30.08.2004r) w sprawie wysokości stawki podatku od towarów i usług przy dostawie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, stanowiącego moduł stanowiska komputerowego do czytania dla ...

Generowanie strony w 5 ms