Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: adres zagraniczny

Czy Urząd Gminy może wystawiać faktury VAT dla mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do ich budynków?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika , w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym , udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ). Pismem złożonym w dniu 25.02.2004 r. Wójt Gminy zwrócił ...

Czy dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz czy wymagane jest pozwolenie na prowadzenie działalności wydane w Polsce?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 par. 1, art. 14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 30.03.2005r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 ...

Czy można ubiegać się o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej pozbawionemu wolności cudzoziemcowi, który nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez Zakład Karny w XXXX ul. XXXX, NIP XXXX wnioskiem z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu), uzupełniony w dniu 08.06.2005 r. (data wpływu) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Nac ...

dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego kwestii nadania numeru identyfikacji dla odbywającego karę pozbawienia wolności w Polsce obywatela Białorusi.

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60- tekst jednolity ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie z dnia 16.08.2005 r. znak 1426/EP/406/1/OS/KM Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji Zakładowi Karnemu w Siedlcach co do zakresu i sposobu stosowania przep ...

W jaki sposób rozliczać podatek dochodowy, jakie składać deklaracje oraz czy uwzględniać w zeznaniu dochody osiagnięte w Niemczech w sytuacji kiedy podatnik zameldowany jest na stałe w Niemczech, tam mieszka i pracuje a jednocześnie wynajmuje lokal osobie prowadzącej działalność gospodarczą i otrzymuje z tego tytułu 500,00 zł miesięcznie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 04.10.2005 roku (data wpływu 07.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawi ...

Na umowę o dzieło zatrudniamy pracownika zamieszkałego na stałe w Czechach. Jaki urząd jest właściwy do odprowadzenia zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy ? Jaki PIT mamy złożyć w celu odprowadzenia tej zaliczki ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegow podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawio ...

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca miejsce zamieszkania za granicą jest płatnikiem podatku dochodowewgo od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ...., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym: wnioskodawca mający miejsce zamieszkania we Francji prezentuje stanowisko, iż jako pracodawca prowadzący działa ...

W którym urzędzie skarbowym powinien złożyć zeznanie podatkowe za rok 2005 po zmianiemiejsca zamieszkania w 2004r. - pobyt służbowy wraz z rodziną za granicą - po zwolnieniu mieszkania służbowego brak miejsca zamieszkania i zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej, jak również czy należy ponownie złożyć formularz aktualizacyjny NIP-3(przy zeznaniu za rok 2004 złożono NIP-3)

W dniu 08.05.2006r. przy piśmie Nr 1449/2CF/412/IP-39/2006/MC NaczelnikTrzeciego Urzedu Skarbowego Warszawa Śródmieście przesłał Pana wnioskio udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wskazania urzędu skarbowegowłaściwego do złożenia zeznania rocznego za rok 2005.Z nadesłanych dokumentów wynika, że od sierpnia 2004r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada Pan zarówno adresu zameldo ...

Generowanie strony w 23 ms