Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urząd

Czy Urząd Gminy może wystawiać faktury VAT dla mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do ich budynków?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika , w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym , udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ). Pismem złożonym w dniu 25.02.2004 r. Wójt Gminy zwrócił ...

Opodatkowanie dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 05.05.2004 r. (wpływ do US 06.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27.05.2004 r. (data wpływu do US 31.05.2004 r.) w sprawie opodatkowania dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na po ...

Czy wykonywane przez Starostwo czynności geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrysy z operatu ewidencyjnego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jako czynności administracyjne podlegają opodatkowaniu VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakre ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane realizowane przez gminę zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, takie jak: utrzymanie wysypiska komunalnego, utrzymanie oświetlenia dróg, utrzymanie obiektów należących do gminy, utrzymanie dróg i chodników, analizy fizyko-chemiczne wód gruntowych w otoczeniu wysypisk komunalnych ?

W art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno ...

Czy wykonywanie przez Starostwo zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.. P ...


1. Czy od wypłaconych nagród pieniężnych Urząd Miasta powinien potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ?2. Czy powinien wystawić informację o przychodach PIT-8C ?

Urząd Miejski w 2004r. dokonywał wypłat nagród pieniężnych z tytułu np. długoletniego pożycia małżeńskiego „Wierzyczanki”, „Grand Hillerod”, osobom nie będącym z urzędem w sto-sunku pracy, w stosunku służbowym, oraz nie wykonującym pracy nakładczej. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2 ...

Czy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna powinna być płatnikiem VAT ? Jak należy rejestrować zakup kosztów, w przypadku sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich, w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 23.06.2004 r. (data wpływu – 23.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 09.07.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia, co następuje: Zgo ...

Czy będąc gospodarstwem pomocniczym wyodrębnionym z jednostki budżetowej wykonującym w większości zadania Wojewody podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz załącznika Nr 4 do ustawy - usługi w zakresie administracji publicznej.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego ... w ..., z dnia 08 czerwca 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśniam co następuje. W powołanym wyżej piśmie Wojewódzki ... w ... zwrócił się do tut. Organu z zapytaniem czy bę ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy obowiązany jest do wypełniania pozycji Nr 57 deklaracji VAT-7 dotyczącej kwoty podatku naliczonego od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zakup paliwa stanowi koszt podatnika jako urzędu obsługującego organy władzy publicznej ponoszony w celu realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (tj. przepisami ustawy o drogach).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54 poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane dowykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15,przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zzastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ...

Generowanie strony w 4 ms