Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena jednostkowa

Czy mam obowiązek dokonania korekty faktur VAT w związku z wpisaniem w pozycji określającej grosze kwoty "0,00"?

Odpowiadając na pismo z dnia 13 stycznia 2004 r. dotyczące uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz, 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku wyjaśnia. Ze złożonego pisma wynika, że w prowadzonej przez Pana działalności wy ...

Jakie są zasady zaokrągleń przy przeliczaniu wartości wyrażonych w walucie obcej na złote polskie?

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisie art. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Stosownie do zapisu § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, ...

Czy faktura VAT, w której nie wyszczególniono ceny jednostkowej netto dla poszczególnych towarów, uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2003 r. uprzejmie informuje. Art. 25 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) wymienia przypadki, w których nie stos ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy ulotek na terytorium Czech, Słowacji i Węgier?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona wykonała czynności polegające na wewnątrzwspólnotowej dostawie ulotek, przy czym jednostkowa cena towaru nie zawierała kosztów transportu. Poniesione koszty wysyłki są w całości zwracane podatnikowi przez odbiorcę ulotek. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, po ...

Spółka zadała pytanie, czy w przypadku gdy prezentami, o których mowa w art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") są towary nabywane przez Spółkę, przez cenę nabycia (wartość graniczną 5 PLN, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy) należy rozumieć cenę netto wynikającą z faktury zakupu?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w pkt 2 pisma z dnia 12 sierpnia 2005 r. L.Dz. 34/05 w sprawie podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12 s ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, cena jednostkowa będąca niezbędnym elementem faktury VAT, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia, podlega obowiązkowi zaokrąglania na podstawie zasady określonej w § 5 ust. 6 rozporządzenia, tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

poprawnie wystawiona faktura – cena jednostkowa usługi kompleksowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 18 ms