Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie kosztów

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2002 roku otrzymała fakturę VAT za remont budynku, w którym znajduje się lokal związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, jej wartość została skorygowana fakturą korygującą w dniu 11.02.2003 roku. W dniu 17.02.2003 r. nastąpiło umorzenie kwoty wynikającej z faktury korekty. Czy wartość faktury stanowi koszt prowadzonej przez podatniczkę firmy, a umorzone zobowiązanie przychód ?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zgodnie z zasadą z ust. 4 teg ...

Czy umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz kosztów egzekucyjnych od niewykonanych zobowiązań skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu 23.06.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dn.15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Sk ...

Czy Spółdzielnia powinna wystawić informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C dla członka spółdzielni w związku z umorzeniem przez Sąd naliczonych zaliczek z tytułu eksploatacji wspólnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U.z 2005r. Nr.8 poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Państwa stanowisko zawarte we wniosku z dnia 27.06.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1 ...

Generowanie strony w 21 ms