Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomniejszenie odliczenia

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordyna ...

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zwartego w cenie paliw do napędu ciągników siodłowych.

Zgodnie z art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami) -w odpowiedzi na pismo informuje się, iż ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) nie ma zastosowania do ciągników siodłowych. Tym samym ...

dotyczy odliczeń z tytułu dużej ulgi budowlanej w przypadku wydatków małżonków poniesionych przed i po zawarciu związku małżeńskiego

Opowiadając na pani pismo z dnia 24.05.2004 r., uzupełnione odrębnym pismem z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczących stosowania przepisów podatkowych w zakresie kontynuacji odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej w przypadku wydatków małżonków na budowę budynku mieszkalnego poniesionych przed zawarciem związku małżeńskiego oraz po jego zawarciu, Naczelnik Urzędu Skarbo ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatnicy powinni w zeznaniu rocznym za 2002 i 2003r. pomniejszyć kwotę przysługujących odliczeń od podatku z tytułu budowy domu o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży – zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fi-zycznych?

Stan faktyczny: Podatnicy w 2002r. sprzedali mieszkanie, które posiadali przez okres krótszy niż pięć lat. Środki pochodzące ze sprzedaży przeznaczyli w 2002 i 2003r.na budowę domu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym ...


Czy w rozliczeniu rocznym w PIT/D mamy w części D.2 pomniejszyć przysługujące odliczenie, w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i b ustawy – na podstawie art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy (pomniejszyć o 10 %)?

W dniu 23.12.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku wpłynęło pismo z dnia 20.12.2004 r. pani Maria R. z zapytaniem czy w rozliczeniu rocznym w PIT/D mamy w części D.2 pomniejszyć przysługujące odliczenie, w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i b ustawy – na podstawie art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy (pomniejszyć o 10 %)” oraz z prośbą ...

Jak dokonać pomniejszenia w zeznaniu podatkowym odliczenia przysługującego od kwoty wydatkowanej na zakup mieszkania w związku ze zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto, w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa "podatkowego uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r, podatek dochodowy ...

W sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT-MP wystawionej przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową.

W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkow ...

Czy należy korygować kwotę odliczonego podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego w celach demonstracyjnych, który został wprowadzony na stan środków trwałych i amortyzowany, a następnie po 6 miesiącach używania sprzedany ze zwolnieniem jako towar używany?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki wniesionego w dniu 7 marca 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z dnia 18 lutego 2005 r. Nr PP/0090/1/9/05 uznające za nieprawidłowe stanow ...

Czy finansując remont mieszkania oszczędnościami z kasy mieszkaniowej, nie mam obowiązku pomniejszać wydatków remontowych poniesionych w roku 2004 o dokonane odliczenia z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegow podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

Generowanie strony w 6 ms