Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: okres

Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanych domków letniskowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik informuje, że: z pisma jednostki wynika, że spółka w ramach działalności turystycznej i socjalnej zakupiła używane ...

dotyczy urzędu skarbowego właściwego do składania deklaracji podatkowych oraz okresu zwolnienia w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Odpowiadając na pismo z dnia 26.11.2003 r. (znak: AL./PF/9696/2003) w sprawie udzielenia przez tut. Urząd informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 962 ze zm.), wyjaśnia jak niżej: I. Stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 ustawy ...

Czy wykupienie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego po zakończeniu jej podstawowego okresu trwania, spowoduje u Spółki konieczność korekty kosztów uzyskania przychodów oraz czy cena nabycia środka trwałego będzie stanowić podstawę do naliczenia odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza działając na podstawie art.14a § l ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przedstawia niniejszym, w odpowiedzi na pismo Spółki, poniższe stanowisko: Prawo podatkowe do 30 września 2001 roku dzieliło umowy leasingu na podstawie, których rzecz lub prawo zostało przekazane do używania, na dwie zasadnicze kategorie:1 ...

Czy półroczny okres, dla celów ustalenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym ze sprzedaży rzeczy (samochodu), liczy się od daty nabycia, czy też od końca miesiąca, w którym nabyto samochód?

Podatnik w dniu 28.10.2004 r. został laureatem konkursu zorganizowanego przez sieć handlową. Nagroda - samochód osobowy - została wydana w dniu 04.11.2004 r. Przed wydaniem nagrody organizator pobrał od podatnika kwotę podatku dochodowego od wygranych w loteriach. Podatnik zamierza wygrany samochód sprzedać przed upływem pół roku od jego nabycia, za cenę niższą od jego wartości w dniu nabycia. Wąt ...

Czy okres pomiędzy wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej 01.12.2004 r. a ponownym zarejestrowaniem w dniu 29.12.2004 r. przy jednoczesnym nieprzerwanym wykonywaniu czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej należy uznać za okres nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej? W okresie między wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej a ponownym zarejestrowaniem osiągnąłem przychody ewidencjonując je na kasie fiskalnej. Rozliczam się na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 14a §1, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2005 roku (data wpływu do Urzędu 15.02.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej po dniu wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej postanawiam: - podzielić ...

Czy nie w pełni umorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym, polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb spółki w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy na wynajem tych pomieszczeń stanowi koszt uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatni ...

Czy możliwe jest zastosowanie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do korekt deklaracji podatkowych VAT-7 złożonych na gruncie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) ?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1, art. 81 w związku z art.70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.03.2005r., nr 1471/NTR2/443-9/05/MJ dotyczące możliwości za ...

Czy najemca powinien zaliczyć do przychodu zwrot niezamortyzowanej części poczynionych za zgodą wynajmującego wydatków na przebudowę (inwestycji w obcym środku trwałym), dokonany przez wynajmującego na rzecz najemcy po zakończeniu najmu - zgodnie z umową i odrębnym porozumieniem, w którym strony ustalają wielkość poczynionych nakładów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie S ...

Pytanie dotyczy określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży, w przypadku sprzedaży używanych samochodów osobowych nabytych przed dniem 01.05.2004r., a których dostawy dokonano przed dniem 25.06.2004r.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko wnioskodawcy: przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2005r., data wpływu 09.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia podstawy opodat ...

Czy roboty budowlane związane z odbudową nawierzchni drogi oraz wymianą sieci kanalizacji deszczowej należy opodatkować stawką podstawową 22 %, natomiast wymianę sieci wodociągowej należy opodatkować 7 % stawką podatku VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego z dnia 26 kwietnia 2005 ( data złożenia - 27.04.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 6 maja 2005r. ( data wpływu do tut. organu – 10.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpre ...

Generowanie strony w 9 ms