Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podział

Czy podział spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje skutki podatkowe?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 26.01.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 16.02.2004 r. i 20.02.2004 r. w sprawie przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: Spółka planuje uczestniczyć w podziale innej spółki w oparciu o art. 529 § 1 pkt ...

Czy dopuszczalne jest łączne rozliczenie wszystkich jednostek organiz. do dnia 30.06.2004 r. w sytuacji gdy z dniem 23 i 24.06.2004r. nastąpiło powstanie przez podział Spółdzielni XXX - 6 nowych Spółdzielni, a Spółdzielnia XXX zarządza nieruchoościami przejmowanym przez te Spółdzielnie do końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiła rejestracja.

Dnia 3 maja 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Spółdzielnię XXX, dotyczące kwestii: Z dniem 23 i 24 czerwca 2004 (data wpisu do KRS) nastąpiło powstanie przez podział Spółdzielnii XXX 6 nowych spółdzielni. W związku z faktem, iż zgodnie z zapisem zawartym w Planach podziału Spółdzielni zatwierdzonym Uchwałami Zebrania Przedst ...

1) czy planowany podział XXX będzie skutkował powstaniem przychodu dla XXX, Nowej Spółki lub dla akcjonariuszy XXX, którzy obejmą udziały w Nowej Spółce? 2) czy wydzielenie z XXX części majątku do odrębnej Spółki wpłynie na możliwość rozliczenia przez XXX straty podatkowej z lat poprzedzających wydzielenie?

W związku z otrzymaniem od Spółki zapytania z dnia 31.08.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 01.09.2004 r.) - złożonego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje co następuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę (zwaną XXX ...

Jakie należy stosować przepisy w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji podziału majatku wspólnego (dorobkowego) w formie ugody przed Sądem Rejonowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Odpowiadając na pismo z dnia 7 sierpnia 2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 09.09.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 18.10.2004 r. ...

Jaką datę przyjmuje się za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji podziału majątku dorobkowego w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licz ...

Jakie skutki podatkowe wywoła w spółce dzielonej w trybie art. 529 par. 1 pkt 3 k.s.h. przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki przejmującej?

Dotyczy: art. 4a pkt 4, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 25.08.2004 r., uzupełnione w dniu 27.10.200 ...

Czy uzyskana w postępowaniu w sprawie podziału majątku wspólnego kwota 100.000 zł podlega opodatkowaniu w trybie art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Pana w zapytaniu z dnia 16 sierpnia 2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1995r. Pana małżonka nabyła, w trakcie ...

Czy Spółka dzielona ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru nowych spółek oraz skrócić rok podatkowy, a w konsekwencji złożyć zeznanie CIT-8 za okres od 01.01.2004r. do dnia zamknięcia ksiąg ?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiadając na wniosek z dnia 29.12.2004 r. o zmianę informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnika I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21.12.2004 r. Nr 1MUS-1471/DPD1/423/266/2004/SP z dnia 29.12.2004 r. wyjaśnia jak niżej. We wniosku o informację podatkową Spółka poinformowała, że w dniu 03.11.2004 r. dokonała podział ...

Jeżeli w wyniku podziału majątku, dom mieszkalny przeszedł na mojego współmałżonka, czy mogę odliczyć wydatki poczynione przeze mnie przed podziałem na tę budowę?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wn ...

Czy podział akcji jest nowym nabyciem i sprzedaż w chwili obecnej skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 16.02.2005r. (wpływ do tut. organu w dniu 22.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Generowanie strony w 81 ms