Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarstwo domowe

Zakład prowadzi działalność w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych dla gospodarstw indywidualnych a termin płatności ustalono kwartalnie w związku z powyższym Zakład pyta, w którym momencie powstanie przychód?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej w związku z Państwa pismem z dnia 07.11.2003 roku (data wpływu do US) oraz pismem uzupełniającym z dnia 25.11.2003 roku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Na podstawie przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z ...

1. Czy powinien zainstalować kasę fiskalną, jeżeli prowadzi sprzedaż wysyłkową w gospodarstwie domowym? 2. Jeżeli tak, to od kiedy należy ewidencjonować obroty za pomocą kasy rejestrującej?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność handlowo - usługową w g ...

W jaki sposób można odliczać VAT od zakupu energii elektrycznej zużywanej zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w gospodarstwie rolnym?

Podatnik jest rolnikiem posiadającym gospodarstwo ogrodnicze i rozlicza się w zakresie podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych. Do chwili obecnej nie rozliczał podatku VAT od faktur wystawionych przez zakład energetyczny z tytułu zużycia energii elektrycznej. Powodem było brak informacji o sposobie przypisania ilości zużytej energii do gospodarstwa rolnego. Podatnik nie posiada dodatkowego ...

Czy zatrudniając ojca jako osobę współpracującą i opłacając za niego składki ZUS, nie wypłacając przy tym wynagrodzenia, powinno składać się deklaracje PIT-4 i PIT-11/8B po zakończeniu roku podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa / jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana M złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 07 lutego 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii - rozliczania ...

Czy podlega odliczeniu 70 % podatku VAT wynikającego z faktur za energie elektryczną zużytą na prowadzoną działalność gospodarczą?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur za energię el ...

czy przekazywane jednorazowo upominki dla osób fizycznych, które stanowią wsparcie sprzedaży w wysokości do 100 zł brutto, powinny być zaliczane w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów w myśl art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktycz ...

Czy zapomoga pieniężna przyznana pracownikowi w związku ze śmiercią członka rodziny, który nie pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym, sfinansowana ze środków ZFŚS podlega opodatkowaniu? Czy częściowa refundacja (do 380 zł) przez zakład pracy, za upominek rzeczowy dla pracownika przechodzącego na emeryturę, sfinansowana z ZFŚS podlega opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 30.01.2006r. (data wpływu do Kancelarii podawczej tut. Urzędu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym o ...

Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie pomocy przy codziennych czynnościach życiowych (sprzątanie, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pomoc przy codziennej higienie ciała), bez wykonywania usług medycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 31.01.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowa ...

opodatkowanie świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 656 ms