Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: śmierć podatnika

Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2003 r. znak: FK/692/2003 skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty wynagrodzenia wypłaconego współmałżonkowi po zmarłym pracowniku, tut. Urząd Skarbowy na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi wyjaśni ...

Czy kwotę 990 zł poniesioną przez męża w 2003 roku na zakup i zamontowanie drzwi antywłamaniowych mogę odliczyć w moim zeznaniu podatkowym jako wydatek remontowy? Mąż zmarł w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku ...

Czy do nabytych przez żonę zmarłego radcy prawnego w drodze spadku kosztów zastępstwa procesowego maja zastosowanie przepisy podatku od towarów i usług VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r., uzupełnione dnia 25.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów w podatku od towarów i usług VAT do nabytych w drodze spadku kosztów zastępstwa procesowego przez żonę zmarłego Radcy prawnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w trybie art. 14a Ordynacji Podatkowej uprzejmie informuje; Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych jest traktowana j ...

Czy na pracodawcy zmarłego pracownika, w trakcie miesiąca (tj. 22 maja 2003 r.) ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 18 marca 2004 r. (uzupełnione dnia 26 marca 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie p ...

Zakład pracy w 2003 r. wypłacił spadkobiercom po zmarłym pracowniku (żonie i synom) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe należne pracownikowi za lata 1997-1999. Czy w związku z tym zakład zobowiązany był do wystawienia spadkobiercom informacji PIT-8B ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wy ...

Czy syn ma obowiązek odprowadzić podatek za zmarłą matkę z tytułu zbycia akcji pracowniczych oraz czy będąc opiekunem prawnym małoletniej siostry ma prawo do rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących?

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na pismo z dnia 19.01.2004 r., w sprawie sposobu rozliczenia podatkowego po zmarłej matce, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) uprzejmie informuje: W 2003 roku podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia akcji byli obowiązani, na podstawie art. 44 ust. 8 ustawy o poda ...

Zmarł pracownik naszej spółdzielni. Jego najbliższa rodzina to siostra. Po zmarłym pracowniku pozostały do wypłaty: wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, udziały członkowskie. Czy po przeprowadzeniu postępowania spadkowego, wypłacając spadkobiercy w/w należności (siostrze), należy potrącić podatek i wystawić PIT 8B ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.09.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż wynagrodzenie po zmarłym pracowniku jest dochodem z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy żona po śmierci męża ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowych VAT-7 za zmarłego za ostatni okres rozliczeniowy?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z 1993r., poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004r. podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek p ...

Czy emerytura wypłacona po śmierci podatnika opodatkowana jest odatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy podlega opodatkowaniu od spadku.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odnosząc się do zapytania zawartego w piśmie z dnia 28.06.2004r., uzupełnionego zgodnie z wezwaniem o własne stanowisko w sprawie w dniu 12.07.2004r. informuję, iż przedmiotowa kwestia znajduje uregulowanie w ustawie z dni ...

Czy spadkobierca (śmierć męża) zobowiązany jest do odprowadzenia podatku z tytułu remanentu końcowego w podatku od twarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 14 cytowanej na wstępie ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: - rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, - zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowa ...

Generowanie strony w 12 ms