Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odbiór towarów

Jaką datę należy przyjąć za datę otrzymania dokumentu SAD w przypadku dokonywania odpraw przez upoważnioną agencję celną, datę faktycznego wpływu do siedziby firmy, czy też datę odbioru przez agenta celnego upoważnionej agencji; czy odbiór towaru przez upoważnioną agencję celną posiadającą pełnomocnictwo jest tożsamy z odbiorem towaru przez podatnika VAT ?

W trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 15 marca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 21 kwietnia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług or ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku dostawy towaru sprzedanego kontrahentowi niemieckiemu firmie polskiej do uszlachetnienia ?

Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru zdefiniowana w art. 13 ust. 1 ustawy. P ...

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie:Zwracam się z zapytaniem w zakresie zasad kwalifikowania transakcji zawieranych pomiędzy trzema podmiotami:. sprzedawca jest spółką polska,. kupującym jest spółka z kraju nie należącego do Unii Europejskiej,. zaś odbiorcą towaru jest podmiot z Unii Europejskiej. Jest to transakcja trójstronna. Stan faktyczny: Wnioskodawca „A” Spółka z 0.0. jest producentem przekaźników ciepła. Jest to produkt wysoce specjalistyczny, na który poszukuje się nabywców na całym świecie. W tym celu nawiązana jest ścisła współpraca ze spółką „B”, która ma siedzibę w Kanadzie i ma doświadczenie, wiedzę i rozbudowane zaplecze marketingowe i handlowe. Spółka „B” poszukuje nabywców tych produktów, w tym na rynku europejskim. Oczywiście w przypadku pozyskania odbiorcy towarów w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, bezcelowym jest, aby towar był wysyłany do Kanady a następnie przesyłany do odbiorcydocelowego. Stąd planujemy, aby w takim przypadku towar był wysyłany przez spółkę „A” bezpośrednio do odbiorcy docelowego, w tym przypadku do odbiorcy mającego siedzibę w Unii Europejskiej. Stąd faktura wystawiona zostanie z podaniem trzech podmiotów:Sprzedawca: „A” Spółka z 0.0. w Polsce Kupujący: „B” spółka w Kanadzie Odbiorca: - podmiot z Unii Europejskiej. Pytanie: Powstaje na gruncie odpisanego stanu faktycznego wątpliwość, jak traktować taką transakcję, czy jako dostawę wewnątrzwspólnotową, czy jako sprzedaż eksportową. Co jest ważniejsze, czy miejsce dostawy towaru, czy siedziba Kupującego.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.10.2004r.) informuje: Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka jest producentem przekaźników ciepła, na które to produkty poszukiwani są nabywcy na ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku nieodebrania faktury przez nabywcę towaru?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 28.04.2003 r. znak: CB/P/78/04/2003 w sprawie: podatku VAT za dostarczone urządzenia na podstawie wystawionej faktury VAT z dnia 06.02.2003 r. zwróconej bez księgowania Urząd Skarbowy w Olkuszu informuje: Przepisy ustawy o podatku ...

Stan faktyczny: Firma sprzedała partię obuwia do firmy z Wielkiej Brytanii zarejestrowanej dla potrzeb VAT UE. Na zlecenie kupującego towar ten został wysłany bezpośredniop do docelowego odbiorcy, tj. firmy rosyjskiej z Moskwy. Odprawa celna została dokonana, towar do odprawy zgłaszał Sprzedający, czyli nasza firma. Pytanie: Czy taka transakcja powinna być uwzględniona w kwartalnej informacji podsumowującej VAT UE?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póżn. zmianami) jest prawidłowe. UZASA ...

Czy można wystawić fakturę VAT w dniu 1.06.2005r. w sytuacji gdy towar został dostarczony i odebrany przez odbiorcę w dniu 25.05.2005r ?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 10.06.2005r.( data wpływu) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż wystawieni ...

Czy wystawiając fakturę sprzedaży na całość towaru zakładając, że jego odbiór nastąpi sukcesywnie przez 3 miesiące od daty wystawienia faktury można zastosować 0% stawkę na fakturze ?.

W odpowiedzi na pismo Spółki ... w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 5357) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ...

Czy procentowy rabat udzielany kontrahentowi-sieci księgarni na zakupiony towar oraz w zamian za osiągnięcie określonego progu obrotu, uwzględniany przy wystawianiu faktur sprzedaży towaru (pomniejsza wartość sprzedaży), jest kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy specyfikacja przelewów przesyłana drogą elektroniczną przez płatnika, bez podpisu, stanowi wystarczające potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta i czy specyfikacja ta może stanowić podstawę do obniżenia lub podwyższenia kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania specyfikacji?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają ...

Czy wystarczającym dokumentem stwierdzającym możliwość zastosowania 0% stawki jest oświadczenie odbiorcy towaru, że zamówione części przeznaczone są do zainstalowania na oceanicznym statku towarowym (PKWiU 35.11.24-40.00)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wystarczającym dokumentem stwierdzającym możliwość zastosowania 0% stawki jest oświadczenie odbiorc ...

Generowanie strony w 43 ms