Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zeznanie ostateczne

Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowych CIT-2 i CIT-8 przez spółki, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego? Spółki te zostały połączone poprzez zawiązanie nowego podmiotu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze Nr PDP/423/62/03 z dnia 15.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 w/w ustawy st ...

Czy Spółka z o.o. może zostać zwolniona z obowiązku składania deklaracji CIT-2?

W kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto Nr DP 423/9/2004 z dnia 26.04.2004 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ...

Czy po złożeniu przez podatnika zeznania o ostateczne wysokości dochodów (straty) CIT-8 podatnicy mogą składać jedynie korekty zeznań ostatecznych?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 16.07.2004r. dotyczące sposobu korygowania zeznania wstępnego i ostatecznego za 2000 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje co następuje: Jak wynika ze złożonego zapytania, XXX Sp. z o.o. złożyła zeznanie wstępne CIT- 8 ...

Czy jednostka jako zarządca współnoty mieszkaniowej była zobowiązana - w imieniu jej wspólnoty - do złożenia zeznania CIT - 8 za 2002 r. jeżeli umowa o zarządzanie nieruchomością między stronami została rozwiązana z dniem 30.04.2002 r. ?

Pismem z dnia 04.11.2004 r. znak: KF/1/76/2004 (data wpływu 15.11.2004 r.) Jednostka zwróciła się z zapytaniem m.in. czy jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej była zobowiązana do złożenia zeznania CIT - 8 za 2002 r. w imieniu tej Wspólnoty, jeżeli umowa o zarządzanie nieruchomością między stronami została rozwiązana z dniem 30.04.2002 r. ? Zgodnie z art.14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ...

Czy koszty premii uznaniowych, badania sprawozdania finansowego, szkoleń pracowników oraz bieżącej obsługi prawnej zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w roku ich poniesienia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.08.2005r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 10.08.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty premii uznaniowych, badania sprawozdania fin ...

Generowanie strony w 4 ms