Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata restrukturyzacyjna

Spółka wystąpiła do Burmistrza o restrukturyzację podatku od nieruchomości. W związku z wywiązaniem się przez Spółkę zobowiązań wobec Miasta i Gminy podatek ten został umorzony. Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości będzie opodatkowany a koszt restrukturyzacji będzie kosztem uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 23.04.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: W złożonym piśmie spółka stwierdza, iż w latach 2001 i 2002 zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu naliczony podatek od nierucho ...

1. Czy umorzona kwota zobowiązania objęta restrukturyzacją stanowi przychód podatkowy, a opłata restrukturyzacyjna stanowi koszt podatkowy? 2. Czy zasady współżycia społecznego są czynnikami uzasadniającymi podanie ceny sprzedaży prawa majątkowego, znacznie odbiegającej od wartości rynkowej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami), w związku z pismem z dnia 26 maja 2004 roku, w sprawie zaliczenia do podstawy opodatkowania kwoty umorzenia części zobowiązania wobec ZUS, a opłatę restrukturyzacyjną do kosztów uzyskania przychodu, oraz w sprawie odpłatnego ...

Czy w przypadku gdy Podatnik dokona uwzględnienia opłaty restrukturyzacyjnej jako kosztu uzyskania przychodu bezpośredniego, będącego elementem kosztu wytworzenia cukru kwotowego wytworzonego w kampanii 2006/2007 postąpi zgodnie z przepisami?

W dniu 8.03.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 22.03.2007r. W złożonym wniosku Spółka informuje, iż w Unii Europejskiej zostało wydane Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006r., ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji prz ...

Generowanie strony w 4 ms