Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestracja ponowna

Podatnik w przedmiotowym piśmie podnosi, iż od 13 kwietnia 2004 r. przestał obowiązywać przepis art. 9 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) dotyczący rejestracji, w związku z czym podatnik ma wątpliwość czy należy złożyć ponownie zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb VAT, aby mieć pewność do wystawiania faktur VAT i do odliczania podatku naliczonego z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji za okres od 13 do 30 kwietnia 2004 r.

Cytowany wyżej przepis art. 157 w/w ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z art. 176 pkt 2 w/w ustawy stosuje się po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy. W świetle powyższego podatnik jest uważany nadal za zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, w tym w okresie od 13 do 30 kwietnia 2004 r., co podnosi podatnik w przedmiotowym piśmie, bez konieczności potwierdzania ...

Spółka cywilna zawiesiła działalność produkcyjną od 01.07.2003r. i nie składała w tym okresie deklaracji VAT-7. Na stanie pozostały maszyny, od których przysługiwało odliczenie podatku. Spółka chce odsprzedać maszyny. Czy w związku z art. 157 ustawy o VAT / podatnik zwolniony/ winna opodatkować remanent likwidacyjny, czy też odwiesić działalność, dokonać ponownej rejestracji na VAT i wystawić faktury na sprzedaż. Obrót przekroczył w 2003r. kwotę 10.000 Euro.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik, który zgłosił, że będzie składał deklaracje podatkowe, a takich deklar ...

Podatnik pyta, czy: 1) dotacja przedmiotowa na pokrywanie części kosztów działalności stanowi zgodnie z ustawą o VAT odrębny obrót opodatkowany podatkiem VAT oraz jaka jest właściwa stawka podatku z tytułu otrzymywanych dotacji, jeśli świadczone usługi są opodatkowane różnymi stawkami VAT; 2) w świetle objaśnień do poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT zakład budżetowy świadczący usługi związane ze sportem jest zwolniony z podatku VAT oraz o dokumenty, na podstawie których może przyjąć, że świadczący na jego rzecz usługi nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków; 3) przy wyliczaniu struktury sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, należy uwzględniać kwotę otrzymanej dotacji oraz czy przy ustalaniu proporcji za rok 2003 należy zaliczyć do obrotu otrzymaną dotację przedmiotową i w jakiej części; 4) nadal przy wynajmie obiektów sportowych obowiązuje interpretacja Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z dnia 10.10.2001 r. i podział na cele komercyjne (PKWiU 70.20.12) oraz na cele niekomercyjne (PKWiU 92.62.13); 5) zgodnie z art. 157 ustawy o VAT jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz czy istnieje obowiązek ponownej rejestracji, jeśli poprzedni druk zgłoszeniowy nie zawierał informacji na temat składania miesięcznych deklaracji VAT.

Ad. 1. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług. Z powyższego unormowania wynika, iż nie każda dotacja wchodzi do podstawy opodatkowania, lecz jedynie taka, która stanowi dopłatę do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych, t ...

Czy wyrejestrowanie działalności gospodarczej (likwidacja), a następnie ponowne jej uruchomienie po kilku miesiącach pozwoli na skorzystanie z prawa do zwolnienia podmiotowego w sytuacji, gdy nie minie jeszcze okres, o którym mowa w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Pani X, oceniając stanowisko Pani dotyczące ponownego wyboru zwolnienia od podatku VAT przed upływ ...

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w zakresie rejestracji i sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku przekształcenia firmy prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność prowadzoną jednoosobową?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego. Umowa ta została zarejestrowana przez organ podatkowy przed 15 maja 2004 r. Strona zwraca się z pytaniem czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) ww umowy leasingu pojazdu.

Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego. Umowa ta została zarejestrowana przez organ podatkowy przed 15 maja 2004 r. Strona zwraca się z pytaniem czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 7 ...

czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. ww umów dzierżawy pojazdu w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.06.2005 r. postanawia uznać, iż stanowisko podatnika dotyczące obowiązku ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. umów dzierżawy pojazdu wraz z anek ...

Podatnik zapytuje, czy z dniem ponownego rozpoczęcia działalności tj. 30.07.2004 roku ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług ?

Stan faktyczny: W dniu 30.07.2004 roku podatniczka ponownie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pracy jednemu pracodawcy, co w efekcie sprowadza się do wystawiania jednego rachunku. Podatniczka wskazuje, iż dochody osiągane z w/w działalności nie obligują jej do obowiązkowego płacenia podatku VAT, jednak od zakończenia prowadzenia poprzedniej działalności go ...

Czy w przypadku zawarcia umowy spółki cywilnej (jawnej) pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą istnieje obowiązek ewidencyjny w celu nadania nowego numeru identyfikacji podatkowej (czy jest możliwa sukcesja NIP) oraz czy istnieje obowiązek dokonania rejestracji spółki jako podatnika podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15, art. 96 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku do towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 2, art. 12 ustawy z dnia 13.10.1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), w odpowiedz ...

Czy, po nabyciu wewnątrzwsólnotowym i zarejestrowaniu w dniu 31.05.2005r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej samochodu ciężarowego, dokonanie przerejestrowania auta na samochód osobowy pociągnie za sobą skutki finansowe w postaci cła, akcyzy czy innych opłat celnych?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2005r. uzupełnionego pismami z dnia 04.08.2005r., z dnia 07.08.2005r. oraz z dnia 18.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. ...

Generowanie strony w 10 ms