Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: służba poza granicami

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta weterańska otrzymywana z Departamentu Spraw Weterańskich Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na Pana pisemne zapytanie wniesione do tut. organu podatkowego w dniu 07.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. Składając zapytanie poda ...

Czy do wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników 10 stycznia 2004 r. a należnego za grudzień 2003 r., przysługuje zwolnienie w wysokości liczby dni pobytu razy stawka diety, czy należy przyjąć liczbę dni pracy razy stawka dzienna. Zdaniem Spółki do rozstrzygnięcia niniejszej kwestii ma zastosowanie art. 21 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej zwana ustawą o pdof/ w brzmieniu z 2003 r.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki w sprawie stosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, informuje: Z zaprezentowanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki wykonują prace p ...

Z tytułu wykonywania obowiązków służbowych żołnierze odbywają podróże służbowe poza granicami kraju, których koszty rozliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Czy nadwyżka zwrotu kosztów za nocleg ponad wysokość określoną w rozporządzeniu stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?

Według stanu prawnego obowiązującego w 2004 r. zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) zwolnione od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:a) podróży służbowej pracownika,b) podróż osoby niebędącej pracownikiem- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepi ...

Podatnik-żołnierz Wojska Polskiego- został skierowany na misję pokojową do Islamskiego Państwa Afganistanu, którego terytorium jest uznane za strefę działań wojennych. Czy w związku z tym otrzymany dodatek wojenny jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, na pisemne zapytanie z dnia 30.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jest żołnierzem zawodowym Wojska Pols ...

Żołnierzowi wyznaczonemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju przysługuje równoważnik pieniężny na wynajęcie lokalu mieszkalnego. Dodatkowo w przypadku braku możliwości nieodpłatnego umeblowania i wyposażenia mieszkania, żołnierzowi przysługuje ryczałt w wysokości 15% równoważnika. Czy przy wypłacie przedmiotowych świadczeń zastosowanie będzie miał art. 21 ust. 1 pkt 110 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych na mocy którego świadczenia te będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz 176 z późn. zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypł ...

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednorazowa należność pieniężna wypłacana żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia służby w składzie jednostek użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub misji pokojowej?

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z roku 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lu ...

Czy Należności wypłacane żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

U Z A S A D N I E N I E W dniu 03.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana ..., uzupełniony w dniu 01.03.2005 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego, tj. opodatkowania należności wypłacanej żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami kraju. Stanowisko podatnika : Należność zagraniczna wypłacana pracownikom polskich jednostek budż ...

Czy przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. stosuje się również do dochodów ze stosunku służbowego żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, o ile: 1. Nie uzyskują świadczeń zwolnionych z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy, 2. Nie są członkami służby zagranicznej.

Zgodnie z art. 14a § 1, § 4 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w drodze postanowienia, na które przysługuje zażal ...

Czy należność zagraniczna i inne należności pieniężne przyznane w czasie pełnienia obowiązków służbowych poza granicami kraju wymienione w art. 102 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 110 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 kwietnia2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer zdnia 29 marca 2005 r. Nr 1439/DL/45/206/2005, wydanego w sprawie udzielenia pisemnejin ...

Czy płatnik zasadnie w 2004r. pobierał podatek dochodowy od wypłacanej należności zagranicznej?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku z dnia 8 września 2005r. Nr DFI-AW/415-26/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie n ...

Generowanie strony w 4 ms