Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: telewizja

Zwracamy się z zapytaniem czy umowa sponsoringu i jej refakturowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004r. (data wpływu: 08.03.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Sponsoring jest to finansowanie przez instytucję lub osobę prywatną, także podmiot gospodarczy, zwany sponsorem, w całości lub w części jakiegoś przedsięwzięcia, imprezy kulturalnej, sportowej, programu telewizyjnego lub programu radiowego, zwanego sponsorowanym, często w zami ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować działalność telewizyjną ?

W odpowiedzi na pismo dotyczące zastosowania stawki podatku VAT dla działalności telewizyjnej informuje, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 11.03.2004 r. ( Dz. U. 54 poz. 535.) zwalnia się od podatku od towarów i usług świadczenie usług wymienionych w załączniku nr.4 w/w ustawy. Zgodnie z poz. 12 tego załącznika zwolnione od podatku od t ...

Obecnie prowadzę działalność gospodarczą ,, Obsługa planu zdjęciowego w zakresie oświetlenia. Wykonywana przeze mnie usługa związana jest z przygotowaniem planu zdjęciowego pod względem doboru oświetlenia przy realizacji różnego rodzaju programów telewizyjnych zarówno informacyjnych jak i kulturalnych. Przygotowanie to polega na oświetleniu w sposób optymalny osób oraz terenu przylegającego, aby sfilmowany materiał był emisyjny, co związane jest z precyzyjnym ustawieniem lamp oświetlających plan zdjęciowy z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń, oraz specjalistycznych folii efektowych. Współpracuję z różnymi firmami telewizyjnymi - telewizją publiczną jak i firmami, które współtworzą program dla telewizji, oraz z nadawcami prywatnymi między innymi stacjami muzycznymi.Zgodnie z informacją udzieloną przez GUS według PKWiU wykonywana przeze mnie usługa zaklasyfikowana jest do PKWiU 92.11.31-00.00- ,, Usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo oraz usługi pokrewne". Do momentu wejścia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług moja działalność była przedmioowo zwolniona z podatku VAT. Uważam, że jeżeli nie zmienił się symbol PKWiU to usługi wykonywane przeze mnie mogą podlegać zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie załącznika nr 4 do ustawy - usługi zwolnione od podatku ex 92: usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji lub praw do artystycznego wykonania usługi związanej z rekreacją i sportem.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. ( data wpływu do Urzędu 27.05.04 r.) dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług polegających na obsłudze planu filmowego w zakresie oświetlenia zakwalifikowanych według symbolu PKWiU 92.11.31-00.00 – usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań video oraz usługi pokrewne, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 19 ...

1. Czy usługi o charakterze wynikającym z mojej działalności nie związane z promocją, reklamą i nie wykonywane na taśmach video świadczone dla telewizji publicznej lub komercyjnej są zwolnione z podatku VAT ? 2. Czy usługi świadczone w ramach produkcji telewizyjnej serialu są zwolnione z podatku VAT ? 3. Czy umowy o dzieło zawierane z artystami i twórcami oparte o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych w wypadku przekazywaniu praw do danego dzieła są zwolnione z podatku VAT ? W zapytaniu podatnik przedstawił następujący stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji radiowo-telewizyjnej sklasyfikowanej pod numerem PKD 92.20.Z. Świadczone usługi dotyczą współpracy z producentami telewizyjnymi. Usługa wykonywana przez firmę podatnika jest oparta o zamówienie wystawione przez producenta dla firmy podatnika na podstawie umowy podpisanej z telewizją publiczną, którą posiadają producenci. Działalność, której dotyczy umowa to produkcja telenoweli. Podatnik świadczy usługi dotyczące wyreżyserowania, nagrania oraz zmontowania gotowej ścieżki dźwiękowo-dialogowej i efektów synchronicznych. Produkt ten tworzony jest przez firmę przy współpracy z reżyserami montażu, twórcami efektów synchronicznych i reżyserami dźwięków. Wymienieni twórcy, z którymi współpracuje przy wykonywaniu zamówienia świadczą podatnikowi usługę na podstawie umowy artystycznej o wykonanie danego dzieła wraz z przekazaniem praw autorskich.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, organ podatkowy informuje, że ad. 1 zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 % ( ... ) - poz. 155 PKWiU ex 92.2 - usługi radia i telewizji, inne niż ok ...

- dotyczy określenia czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r., od 1-go maja 2004 r., Spółka będzie miała obowiązek naliczać podatek należny VAT od opłat licencyjnych i odprowadzać go do Urzędu Skarbowego, a jeśli tak to w jaki sposób powinna go rozliczyć.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku pismem z dnia 08.05.2004 r., znak: US.VIII/443/3/04, w sprawie określenia czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r., od 1-go maja 2004 r., Spółka bę ...

Czy świadczone przez Stowarzyszenie uslugi telewizji kablowej na rzecz członków Stowarzyszenia podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu 12.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.06.2004 r. (data wpł. 24.06.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach wynika, ...

Wyjaśnienie jakimi stawkami podatku w świetle przepisów ustawy z dnia 1 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowane będą usługi świadczone przez firmę, która jest operatorem telewizji kablowej, a także świadczy usługi dostępu do internetu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z póź. zm.) odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Dnia 13 kwietnia 2004 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie jakimi stawkami podatku w świetle przepisów ustawy z d ...

Jaką stawką VAT opodatkować od 01.05.2004r. opłaty aktywacyjne za przyłączenie do sieci kablowej oraz opłaty aktywacyjne za przyłącze szerokopasmowe do Internetu?

Opłaty aktywacyjne za przyłączenie do sieci telewizji kablowej i za przyłączenie do Internetu są częścią opłaty za te usługi. Podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT tak jak usługi telewizji kablowej i usługi dostępu do Internetu. ...

Czy w oparciu o art. 147 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wykonywane w ramach umów o dzieło usługi w zakresie sporządzania scenariuszy i realizacji programów telewizyjnych dla Telewizji Polskiej S.A., podlegają zwolnieniu od podatku VAT w okresie od dnia 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 03.06.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że jest zarejestrowanym podat ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem : 1) jakie stawki podatku stosować ma przy podłączaniu nowych abonamentów telewizji kablowej i internetu oraz konserwacji domofonów w budynkach mieszkalnych , 2) czy obowiązuje go szczególny moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu tego typu usług.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.05.2004r uzupełnione dnia 19.05.2004r informuje co następuje: Usługi związane z instalacją telewizji kablowej, budową instalacji, konserwacją instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych PKOB 11 ...

Generowanie strony w 9 ms