Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przelewy

Czy dokument elektroniczny może być uznany jako potwierdzenie dokonania darowizny np. na szkołę, kościół?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej w świetle § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczonego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 971) może być specyfikacja przelewu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczonego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do ...

Jak winna być udokumentowana darowizna na cele statutowe Fundacji SA ,czy na dokumencie potwierdzającym wpłatę lub w umowie winien być określony konkretny cel, na który dokonywana jest darowizna.

Spółka zamierza przekazać na cele statutowe Fundacji w 2004 r. kwotę pieniężną. Zgodnie z art. 18 ust. 1 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r nr 54, poz. 654 ze zm.) udokumentuje ją dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W umowie darowizny zawrze zapis, że obdarowany zobowiązuje się, zgodnie z wolą darczyńcy, przeznaczyć przedmiot umowy ...

Zapytanie dotyczy obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w sytuacji gdy zapłata następuje w formie przelewu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2004 r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik zawarł umowę na wybudowanie domu jednorodzinnego. Zapłata z ...

Czy czynność przelewu wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym wykonała ona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi na rzecz innego podmiotu. Strony uzgodniły, iż podmiot ten dokona zapłaty za usługi w formie przelewu przysługujących mu wobec jego dłużnika wierzytelności. We wniosku Spółka przedstawiła stanowisko, iż ww. czynność przelewu wierzytelności nie podlega podatkowi od czynności cywilnopra ...

Czy pocztowe dowody wpłaty oraz kopie przelewów bankowych, które dokumentują poniesienie wydatków na zarząd wspólnotą mieszkaniową można uznać za dowody księgowe pozwalające dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Stan faktyczny : Podatnik jest właścicielem lokalu, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Lokal ten należy do Wspólnoty Mieszkaniowej w związku z czym podatnik jest zobowiązany pokrywać koszty zarządu nieruchomością wspólną (zaliczki na: koszty eksploatacji, na koszty konserwacji, na koszty C.O., wyodrębniony fundusz remontowy). Za pobierane zaliczki podatnik nie otrzymywał żadnych rachunków ...

Czy otrzymane przez Spółkę odsetki z tytułu uchybienia przez dłużników wierzytelności terminom spłaty tych wierzytelności (nabytych przez Spółkę na podstawie umów powierniczego przelewu wierzytelności), należne za okres od nabycia wierzytelności przez Spółkę należy traktować jako element obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego i w konsekwencji uwzględniać te odsetki przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 marca 2005r. w imieniu Spółki przez Pełnomocnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie znak PP/443-1/05 z dnia 11 marca 2005r. zawierające pisemną inter ...

Czy wyegzekwowane przez Spółkę od dłużników wierzytelności kwoty z tytułu zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów windykacji (koszty sądowe, koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i komorniczym) należy traktować jako element obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego i w konsekwencji uwzględniać ten zwrot kosztów przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 marca 2005r. w imieniu Spółki przez Pełnomocnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie znak PP/443-2/05 z dnia 11 marca 2005r. zawierające pisemną inter ...

Czy w sytuacji gdy zapłata za każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych, dokonana została przelewem na konto bankowe zakładu - ewidencja powinna być prowadzona za pomocą kasy rejestrującej?

DECYZJA Na podstawie art.233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży z dnia 09.11.2005r. Nr PP/443-22/05 sporne postanowienie utrzymuje w mocy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 22.09.2005r. (uzupełnionym pismem z dnia 19.10.2 ...

Po jakim kursie, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna księgować przelewy dokonywane przez Spółkę pomiędzy rachunkiem centrali a rachunkiem zakładu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 25.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. po jakim kursie, dla celów podatku dochodowego od osó ...

Generowanie strony w 13 ms