Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nauka zawodu

Dotyczy możliwości uzyskania ulgi w podatku dochodowym z tytułu wyszkolenia ucznia przez męża w przypadku, gdy Pani będzie osobą szkolącą.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 13 stycznia 2004 r., działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie wyjaśnia. Z treści pisma wynika, iż mąż Pani prowadzi działalność gospodarczą, nie posiada pełnych kwalifikacji niezbędnych do szkole ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do świadczonej usługi spisywania umów o naukę zawodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9.11.2004 r. (data wpływu do US 10.11.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.11.2004 r. (data wpływu do US 23.11.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ...

Szkoła w ramach przygotowania młodzieży do zawodu prowadzi zajęcia praktyczne zaliczone do symbolu PKWiU „80”, które zwolnione są od podatku VAT. Wyroby gastronomiczne produkowane w trakcie zajęć praktycznych są sprzedawane na terenie szkoły przez uczniów w ramach programu nauczania – obsługa konsumenta. Czy powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też zwolniona jest od podatku?

Działając na podstawie art. 14a §1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 11.10.2004 r. (znak: ZSGiPS/V/2004), uzupełnione pismem z dnia 21.10.2004 r., wyjaśnia: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż szkoła w ramach przygotowania młodzieży do zawodu pro ...

Czy w przypadku świadczenia odpłatnych usług przez warsztaty szkolne, szkoła korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do obiektów zajmowanych przez te warsztaty?

Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), Burmistrz Gminy POlice, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005 r. w indywidualnej sprawie o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w punkcie 1a w ...

W trakcie 2004 roku spisałem z uczniami umowę o pracę w celu nauki zawodu. W miesiącu wrześniu 2005 roku uczniowie ci przystąpią do do egzaminu czeladniczego. Mając na uwadze powyższe zwracam się z zapytaniem, czy będzie mi przysługiwała ulga z tytułu szkolenia uczniów?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż w 2002 r. spisał Pan umowę z uczniami Dawidem M. i Jarosławem K. w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy na okres 18-tu miesięcy. Uczniowie ci kończyli naukę w Gimnazjum dla Dorosłych pod nadzorem OHP. Ponadto w dniu 25 kwietnia 2003 r. spisał Pan umowę z uczniem Sebastianem J. w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy na okres od 1 maja ...

Czy prawidłowo są naliczane zaliczki na podatek dochodowy od stypendiów szkolnych dla uczniów, którzy uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko ................................ przedstawione we wniosku z dnia 20.10.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 09.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s ...

Czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki na kształcenie zawodowe w szkole pomaturalnej w zakresie farmacji?

Podatnik wnioskiem z dnia 11.10.2005 r. zwróciła się o udzielenie informacji w następującej sprawie: prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich. Pracuje w przychodni lekarskiej, świadcząc usługi na podstawie umowy z lekarzem. Strona wnosi zapytanie, czy świadcząc w/w usługi ma prawo zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki na kształceni ...

Pytanie dotyczy potwierdzenia, że wydatki na opracowanie pomocy naukowych dla przyszłych studentów są kosztem uzyskania przychodu oraz momentu ich zaliczenia do tych kosztów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że wydatki na opracowanie pomo ...

Czy kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskiego uznaje przedstawione przez podatnika stanowisko we wniosku z 17.02.2006r. (złożonym 20.02.2006r.) odnośnie nie ujmowania do przychodu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przyucz ...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność statutową w zakresie świadczenia usług medycznych. Celem wsparcia działalności Szpitala z zakresu ochrony zdrowia darczyńcy przekazują mu darowizny: leki, sprzęt medyczny, rzeczy ruchome, np. komputer, monitor, drukarka, kuchenka mikrofalowa. Czy od otrzymanych darowizn należy odprowadzić podatek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Generowanie strony w 6 ms