Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rabaty

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo spółki z dnia 13.01.2003 r. w sprawie uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, że kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do kosztów uzyskania przychodów w posz ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące otrzymywanych premii pieniężnych (bonusów) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pod ...

w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych

Odpowiadając na zapytanie z dnia 23.11.2003 r. (data wpływu 24.11.2003 r.) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ...

"czy w przypadku, gdy rabaty odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, ale są dokumentowane fakturą korygującą wystawioną już po jego zakończeniu, powinny korygować przychody podatkowe roku, którego dotyczą, tj. przychody, w stosunku do których rabat jest udzielony?";

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej uważa się także należne przychod ...

- dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT za sprzedaż energii elektrycznej na rzecz pracowników na mocy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.02.2004 r. (data wpływu – 10.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), w przedmiocie określenia podstawy opodatkowan ...

Czy w przypadku, gdy na prośbę jednostki prowadzącej działalność gospodarczą kontrahent zagraniczny uregulował należność za fakturę przed upływem terminu płatności, pomniejszając należność wynikającą z faktury o 3% (koszty związane z przedterminową spłatą zobowiązania), różnicę wynikającą z faktury a dokonaną wpłatą można zaewidencjonować w ciężar kosztów?

Przepis art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych ...

W jaki sposób udzielone w ramach akcji promocyjnych rabaty wpływają na przychód i koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po zbadaniu stanu faktycznego i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stwierdza, co następuje: Zdaniem ...

- w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług bezpłatnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 23.11.2003 r. w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług bezpłatnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejm ...

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem: czy udzielane odbiorcy miesięczne rabaty potransakcyjne z tytułu marketingu i optymalizacji zamówień i dostaw oraz roczne z tytułu wypracowania odpowiednich obrotów można uznać za premię nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i dokumentować notą uznaniową. Zdaniem wnioskodawcy nie jest to czynność opodatkowana podatkiem VAT i dlatego powinna być udokumentowana notą uznaniową.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2004r. uzupełnione w dniu 11.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawą opod ...

Otrzymanie premii pieniężnej z tytułu przekroczenia określonego limitu zakupów w świetle ustawy o VAT

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem: pismo z dnia 07.07.2003 r.: - czy otrzymana od kontrahenta premia pieniężna (bonus) z tytułu przekroczenia określonego limitu zakupów może być traktowana jako rabat? informuje, jak niżej: Zgodnie z art. 1 ...

Generowanie strony w 48 ms