Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabytek

Czy posiadając działalność gospodarczą w zakresie konserwacji zabytków i przedmiotów artystycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej można dokonać konserwacji i renowacji oraz naprawy plansz reklamowych, których istotnymi elementami są przedmioty rękodzieła ludowego, tj. wycinanki opoczyńskie ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych uznanych za zabytkowe,w tym przypadku przedmiotów rękodzieła ludowego, tj."wycin ...

Podatnik prosi o udzielenie informacji o wysokości stawki podatku VAT odnośnie usług w zakresie ochrony zabytków (KWiU 92.52) i usług badawczo rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych (KWiU 73.20)

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) usługi oznaczone w Klasyfikacji Wyrobów i Usług numerami: 92.52 – „Usługi ochrony zabytków” 73.20 – „Usługi badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i huma ...


Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje na usługi remontowe kaplicy z materiałów dostarczonych przez wykonawcę usługi?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 9 czerwca 2004 r. Spółka zwróciła się do tut ...

Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie dostaw dzieł sztuki i przepisów związanych z tego typu działalnośćą .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 20 lipca 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwsz ...


Prowadzę działalność w zakresie konserwacji obiektów zabytkowych i wg. opinii Urzędu Statystycznego zaliczona została do PKWiU 92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków" oraz PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Jaką obecnie stawką obciązona jest w/w działalność. Czy złożywszy w 2001r. VAT-R muszę uzupełnić to zgłoszenie w świetle nowych przepisów oraz czy jestem zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/w ustawy.W załączniku tym, w poz. 11 wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 92, tj. "usługi związane z kulturą w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu prz ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych i garaży wraz z udziałem w gruncie oraz terenu zabytkowego parku dworskiego i zabytkowego budynku byłego majątku ziemskiego?

Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zwalnia od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. W myśl art. 29 ust. 5 ustawy w prz ...

Przedmiotem pytania jest zastosowanie właściwej stawki podatku VAT do: robót elewacyjnych remontowo-konserwatorskich w budynkach zabytkowych oraz czynności wykonywanych na podstawie jednego zamówienia udzielonego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2004 r., o znaku UA.IV-3411/009/179/04, złożone w tutejszym Urzędzie w dniu 20 września 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania ...

W sprawie opodatkowania usług konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ), w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 19 czerwca 2004 roku ( wpływ 21 czerwca 2004 roku ) w sprawie opodatkowania usług konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej wyjaśnia się co następuje. Z pisma wynika, iż jest Pani konserwatorem dzieł sztuki i wykonuje dz ...

Generowanie strony w 2 ms