Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: franszyza

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest stroną umowy franchisingu z dnia 28.02.2002 r. jako franczyzart. Na mocy tej umowy, w zamian za wynagrodzenie pieniężne zostało jej przyznane prawo do korzystania ze znaków towarowych wyrobów franczyzera oraz do korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i receptur stanowiących tajemnicę franczyzera w celu sprzedaży określonych wyrobów franczyzanta. Będące przedmiotem umowy znaki towarowe zostały zgłoszone do ochrony. Z tego tytułu franczyzant zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz franczyzera poza zryczałtowaną miesięczną opłatą francisingową, jednorazową opłatę wstępną płatną w dwóch ratach w terminie do 15.03.2002 r. i 14.08.2003 r. Franczyzent w dniu 31.07.2003 r. wystawił fakturę VAT z tytułu „opłaty wstępnej za korzystanie ze znaku towarowego, technologii i zarządzania" z datą sprzedaży 31.07.2003 r. i terminem płatności 14.08.2003 r. Kwota raty opłaty wstępnej została przez franczyzera powiększona o podatek od towarów i usług. W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ratę opłaty wstępnej ?

Dla umowy franchisingu charakterystyczne jest przede wszystkim połączenie cech właściwym umowom licencyjnym i dystrybucyjnym. Treścią tej umowy jest bowiem upoważnienie do korzystania z praw własności przemysłowej i intelektualnej (aspekt licencyjny) w celu sprzedaży dóbr i świadczenia usług w sieci franchisingowej (aspekt dystrybucyjny). Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w ...

Czy wydatki wynikające z polisy ubezpieczeniowej, obejmujące koszt franszyzy oraz udziału własnego w wypłacanym przez zakład ubezpieczeń odszkodowaniu, z tytułu wyrządzonych szkód spowodowanych awariami i uszkodzeniami w sieci elektroenergentycznej stanowią koszty uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Spółka posiada ubezpieczenie, którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna dystrybutora za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone w związku z użytkowaniem sprzedawanej energii elektrycznej, której spółka jest dystrybutorem. Zakład ubezpieczeń wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie pomnie ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy świadczona usługa przeszkolenia pracowników podlegała zwolnieniu z podatku czy nie?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawid ...

dot. znaku towarowego - franchyzing

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 29.07.2005r. Nr III/443/VAT/59/81/2005/MC, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a tym samym uznaje stanow ...

Czy opłaty franchisingowe są wartością niematerialno prawną, czy mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki?

W dniu 21 października 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek od spółki z o. o. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a par 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałe ...

Czy jest kosztem uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacane sieci handlowej (franszyzodawcy) za usługi marketingowe (zapewnienie odpowiedniej ekspozycji produktom Spółki w sklepach, dbanie o stałe zapełnienie półek tymi produktami) oraz za realizację odpowiedniej wysokości obrotów produktami Spółki przez sklepy sieci handlowej franszyzodawcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy Spółka ma prawo uznać wydatki poniesione na dofinansowanie ubioru służbowego pracowników biur, działających na podstawie umowy franszyzy, jako koszty uzyskania przychodów w ramach wydatków na reprezentację i reklamę w ramach limitu 0,25 % przychodów.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia ...

Czy opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy franchisingu można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czy też ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że p. ..... prowadzi biuro turystyczne świadcząc dla klientów usługi turystyki krajowej i zagranicznej. W lutym 2005r. wnioskodawczyni podpisała umowę franchisingu z firmą "G" mającą siedzibę we Włoszech. W tym miejscu należy podkreślić, że organ podatkowy nie ocenia postanowień zawartej umowy, opiera się jedynie na informacjach zawartych prz ...


Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest franszyza oraz licencje z kontrahentem posiadającym siedzibę na terytorium Austrii, w której Spółka występuje jako franszyzobiorca. Na podstawie ww. umowy kontrahent obciąża Spółkę w okresach kwartalnych fakturami VAT z tytułu jej wykonania. W miesiącu marcu 2006 r. Spółka, na podstawie odpowiedniej faktury uiściła na rzecz kontrahenta zapłatę za świadczone usługi, oraz dokonała rozliczenia "VAT wewnątrzunijnego", przy czym nie dokonano podziału na poszczególne elementy umowy (franszyza i licencja).

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia usług licencji i usług wynikających z umow ...

Generowanie strony w 39 ms