Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo własności przemysłowej

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest stroną umowy franchisingu z dnia 28.02.2002 r. jako franczyzart. Na mocy tej umowy, w zamian za wynagrodzenie pieniężne zostało jej przyznane prawo do korzystania ze znaków towarowych wyrobów franczyzera oraz do korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i receptur stanowiących tajemnicę franczyzera w celu sprzedaży określonych wyrobów franczyzanta. Będące przedmiotem umowy znaki towarowe zostały zgłoszone do ochrony. Z tego tytułu franczyzant zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz franczyzera poza zryczałtowaną miesięczną opłatą francisingową, jednorazową opłatę wstępną płatną w dwóch ratach w terminie do 15.03.2002 r. i 14.08.2003 r. Franczyzent w dniu 31.07.2003 r. wystawił fakturę VAT z tytułu „opłaty wstępnej za korzystanie ze znaku towarowego, technologii i zarządzania" z datą sprzedaży 31.07.2003 r. i terminem płatności 14.08.2003 r. Kwota raty opłaty wstępnej została przez franczyzera powiększona o podatek od towarów i usług. W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ratę opłaty wstępnej ?

Dla umowy franchisingu charakterystyczne jest przede wszystkim połączenie cech właściwym umowom licencyjnym i dystrybucyjnym. Treścią tej umowy jest bowiem upoważnienie do korzystania z praw własności przemysłowej i intelektualnej (aspekt licencyjny) w celu sprzedaży dóbr i świadczenia usług w sieci franchisingowej (aspekt dystrybucyjny). Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia wypłaconego pracownikom - twórcom i realizatorom wynalazku.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać za nie ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie za wykorzystanie projektu wynalazczego ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 18.08.2005r. który wpłynął w dniu 23.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Pytanie podatnika 1. czy przychody otrzymane z tytułu projektu racjonalizatorskiego należy wykazać w PIT-11/8B w rubryce przychody z osobiście wykonywanej działalności o której mowa w art. 13 pkt 2,4,6 i 8 ustawy w tym umowy zlecenia i o dzieło?2. Czy obliczając podatek dochodowy od przychodów otrzymanych z tytułu pracowniczego projektu racjonalizatorskiego spółka powinna potrącać zryczałtowane koszty uzyskania i w jakiej wysokości?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 08.12.20 ...

Czy do przychodów z tytułu wynagrodzenia wypłaconego jako twórcy projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez pracodawcę do wykorzystania mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu?

P O S TA N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2006r., uzupełnionego w dniu 20.02.2006r., złożonego przez Panią Z. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania 50 proc. kosztów ...

W jaki sposób należy opodatkować przychody uzyskane z tytułu udzielenia praw do projektu wynalazczego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z zm. ) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20-07-2006r. /data wpływu 25.07.2006r./ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku do ...

Czy nabyte przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży lub w postaci wkładu niepieniężnego prawa ochronne do znaków towarowych za granicą są wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy Spółka może wprowadzić ww. prawa ochronne do znaków towarowych za granicą do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych już w momencie zawarcia umowy sprzedaży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy Spółka może wprowadzić ww. prawa ochronne do znaków towarowych za granicą do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych już w momencie dokonania przez właściwy sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ww. praw?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...


Generowanie strony w 31 ms