Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cukier

Podatnik jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne. W ramach prowadzonej działalności rolniczej uzyskał, jako plantator w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810 ze zm.), od producenta cukru, prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych oraz limit produkcji cukru. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy ww. limit stanowi wartość niematerialną gospodarstwa rolnego plantatora. W związku z nabytymi prawami - do produkcji limitu cukru oraz do uprawy i dostawy buraków cukrowych - chce skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do ich zbycia, sprzedając je lub wydzierżawiając. W związku z tym zapytuje, czy w przypadku gdy osiągnie przychód ze sprzedaży lub dzierżawy tych praw będzie, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobligowany do uiszczenia podatku dochodowego od osiągniętego dochodu. Według podatnika uzyskany dochód ze sprzedaży lub dzierżawy ww. praw nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ponadto podatnik zaznaczył, iż uzyskuje wyłącznie dochody z działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Z kolei w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy zawarta została definicja działalności rolniczej, przez którą rozumie się ...

Ustalenie czy wydanie wysłodków plantatorowi bez wynagrodzenia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2004r. Nr ZP-II/443-105/04, gdyż jest ona nieprawidłowa. Wnioskiem z dnia 9 lipca 2004r. Spółka zwróciła się o inte ...

Czy w przypadku wytwarzania elementów dekoracyjnych zawierających w swoim składzie 95% cukru, których finalnym przeznaczeniem jest dekoracja wyrobów ciastkarskich może być stosowana stawka podatku VAT w wysokości 7%?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 02.06.2004 roku (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 07.06.2004 roku) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego a dotyczącego stawki podatku VAT dla elementów dekoracyjnych wyrobów ciastkarskich, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze ...

W jakim okresie rozliczeniowym Spółka ma uprawnienie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków, związanych z nabyciem cukru i późniejszą jego sprzedażą?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 07.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w jakim okresie rozliczeniowym Spółka ma uprawnienie do zaliczenia do kosztów uzyskania przy ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych znajdujących się w Oddziałach (cukrowniach), w których zaprzestano produkcji cukru.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia ... S.A. z siedzibą w ... z dnia 29 marca 2005 r. na postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2005 r. Nr ZD/423-52-30/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.07.2005 r. (data wpływu 22.07.2005 r.) uzupełnionego w dniu 09.08.2005 r. (data wpływu 10.08.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa p ...

Czy dopłata do cukru zużytego na cele niespożywcze podlega podatkowi VAT na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 05.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o p ...

Czy Spółka dla celów podatkowych powinna wyłączyć po stronie przychodów kwoty dopłat bezpośrednich otrzymanych z UE za pośrednictwem ARR i jednocześnie koszty uzyskania przychodów ustalić w proporcji, w jakiej przychody ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, pozostają w ogólnej kwocie przychodów uzyskanych przez nią ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21.03.2006 r. (data wpływu 28.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Czy w przypadku gdy Podatnik dokona uwzględnienia opłaty restrukturyzacyjnej jako kosztu uzyskania przychodu bezpośredniego, będącego elementem kosztu wytworzenia cukru kwotowego wytworzonego w kampanii 2006/2007 postąpi zgodnie z przepisami?

W dniu 8.03.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 22.03.2007r. W złożonym wniosku Spółka informuje, iż w Unii Europejskiej zostało wydane Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006r., ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji prz ...

W którym roku podatkowym powinien zostać ujety koszt zwiazany z przyznanym Spółce dodatkowym limitem produkcji cukru?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ...

Generowanie strony w 6 ms