Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkcja rolna

Podatnik jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne. W ramach prowadzonej działalności rolniczej uzyskał, jako plantator w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810 ze zm.), od producenta cukru, prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych oraz limit produkcji cukru. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy ww. limit stanowi wartość niematerialną gospodarstwa rolnego plantatora. W związku z nabytymi prawami - do produkcji limitu cukru oraz do uprawy i dostawy buraków cukrowych - chce skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do ich zbycia, sprzedając je lub wydzierżawiając. W związku z tym zapytuje, czy w przypadku gdy osiągnie przychód ze sprzedaży lub dzierżawy tych praw będzie, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobligowany do uiszczenia podatku dochodowego od osiągniętego dochodu. Według podatnika uzyskany dochód ze sprzedaży lub dzierżawy ww. praw nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ponadto podatnik zaznaczył, iż uzyskuje wyłącznie dochody z działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Z kolei w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy zawarta została definicja działalności rolniczej, przez którą rozumie się ...

Stawka podatku od towarów i usług właściwych dla usług: -sprzątania kurników, tj. wywozu obornika, mycia i dezynfekcji, - łapania i załadunku ptaków (bez transportu), -dostawy obornika, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.05.2004 r.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 09.04.2004 r. w sprawie stawek podatku od towarów i usług właściwych dla usług: sprzątania kurników, tj. wywozu obornika, mycia i dezynfekcji, łapania i załadunku ptaków (bez transportu), sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 01.42.10-00 – „usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych)” oraz dostawy obornika, skl ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód osiągnięty ze sprzedaży kwiatów, drzewek iglastych oraz owoców z drzew i krzewów pochodzących z upraw prowadzonych we własnym ogrodzie?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością rolniczą jest mi.in. działalność polegająca na wytworzeniu produktów rośl ...

Firma zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT winno być opodatkowane po dniu 01.05.2004r.:1) nabycie produktów rolnych tj., miodu naturalnego symbol PKWiU 01.25.21-00.00 oraz wosku pszczelego symbol PKWiU 01.25.25-00.10 od rolnika ryczałtowego, wg firmy powinna to być opodatkowane stawką 5%, 2) sprzedaż miodu naturalnego symbol PKWiU 01.25.21-00.00 oraz wosku pszczelego symbol PKWiU 01.25.25-00.10, wg firmy powinno to być opodatkowane stawką 3%, 3) sprzedaż towaru w postaci węzy pszczelej przemysłowej o symbolu PKWiU 36.63.77-40.40, wg firmy powinno to być opodatkowane stawką 22%.

Zdaniem tut. organu, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowane ...

Czy z tytułu hodowli bażantów łownych istnieje obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a więc opodatkowanie dochodów podatkiem dochodowym ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana, złożonym dnia 27.04.2004 r. a uzupełnionym o własne stanowisko w dniu 15.06.2004 r., w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli bażantów, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktyczne ...

Czy osiągane przez podatnika dochody z tytułu prowadzonej działalności polegającej na produkcji darni, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim, na pisemne zapytanie z dnia 02.03.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jest rolnikiem i na g ...

Czy do przychodów uzyskanych przez Spółkę z działalności polegającej na polowej uprawie kwiatów stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.12.2003 r. (data wpływu 12.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: W myśl przepisów art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r ...

Czy rolnik zajmujący się produkcją ziemniaków sadzeniaków we własnym gospodarstwie jest nadal płatnikiem podatku gruntowego, czy podlega innemu rodzajowi opodatkowania i na jakich zasadach ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22 października 2004 r. (uzupełnionym dnia 28 października 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowegow Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, iż podane w piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowan ...

Uprawnienie dotyczące rozliczenia podatku zawartego w zapasach nie dotyczą podatników (producentów rolnych) w odniesieniu do towarów z ich własnej działalności rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej), bez względu na to czy zostaną one zużyte we własnej działalności, czy tez towary te zostaną w przyszłości sprzedane.

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 29 października 2003 r. rozpoznając skargę O spółki z o.o. w L na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 listopada 2001 r. Nr PPL 19-823/168/2001 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2000 r. oddalił skargę. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż skarżąca spółka wystąpiła do ...

Czy Stowarzyszenie zaopatrując rolników prowadzących gospodarstwa rolne może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT przy sprzedaży azotanu potasu, siarczanu magnezowego, azotanów pozostałych oraz makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w związku z pisemnym zapytaniem Stowarzyszenia Rolników „...” z dnia 30 lipca 2004 roku (data wpływu do tutejszego organu 3 sierpnia 2004 roku) w zakresie udzielenia informacji czy Stowarzyszenie zaopatrując rolników prowadzących gospodarstwa rolne może zastosować obniżoną s ...

Generowanie strony w 8 ms