Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opust

1.Czy udzielany przez Spółkę rabat obniża obrót w podatku od towarów i usług, 2.Czy właściwym sposobem udokumentowania przedmiotowego rabatu jest wystawienie faktury VAT korygującej, 3.Czy udokumentowanie obniżenia ceny może być dokonane poprzez wystawienie jednej zbiorczej faktury VAT korygującej do wszystkich pierwotnych faktur sprzedaży na rzecz jednego kontrahenta, 4.Czy w odniesieniu do nazw towarów objętych rabatem dopuszczalne jest umieszczenie na zbiorczej fakturze VAT korygującej jedynie pozycji „artykuły cennikowe”, 5.Czy wystarczające jest, aby zbiorcza faktura VAT korygująca zawierała wszelkie dane umożliwiające identyfikację korygowanych faktur, numer kolejny i datę wystawienia faktury korygującej, rodzaj udzielonego rabatu, podpis wystawcy, a także wyodrębnienie: - całkowitych kwot należnych (netto oraz brutto) ze sprzedaży towarów objętych rabatem opodatkowanych poszczególnymi stawkami podatku VAT na fakturach pierwotnych, - całkowitych kwot podatku należnego od sprzedaży towarów objętych rabatem z poszczególnych faktur pierwotnych, z podziałem na poszczególne stawki podatku, - całkowitej kwoty rabatu w odniesieniu do sprzedaży towarów objętych rabatem, ujętej na fakturach pierwotnych, z podziałem na poszczególne stawki podatku, - kwoty całkowitego zmniejszenia podatku VAT należnego w odniesieniu do sprzedaży towarów objętych rabatem, ujętej na fakturach pierwotnych, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest producentem materiałów izolacyjnych, a głównymi odbiorcami jej towarów są klienci hurtowi. Na podstawie umownych ustaleń, w odniesieniu do części asortymentu, swoim największym odbiorcom Spółka będzie udzielać upustów cenowych od wartości sprzedaży powyższych towarów w danym okresie. Upusty uzależnione są od osiągnięcia przez odbiorców okr ...

Pytanie podatnika dotyczy sposobu dokumentowania premii pieniężnej.

We wniosku o interpretację przepisów prawa podatnik wskazał, iz na podstawie zawartej umowy wypłaca swojemu kontrahentowi określone kwoty pieniężne tytułem premii za osiągnięcie pewnego poziomu obrotów, na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez odbiorcę towarów. Następnie podatnik na podstawie zawartych umów o współpracy z dostawcami towarów wystawia kolejne noty obciążeniowe z tego sameg ...

Dotyczy podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Pismem z dnia 25.05.2004 r. zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W złożonym piśmie podaje Pan, że w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć dokonuje zakupu usług transportowych oraz otrzymuje od dostawców opusty po dokonanej dostawie. W związku z powyższym ma Pan wątpliwości czy do podstawy opodatkowania należy ...

Czy podstawa opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie obejmuje opustów i zwrotów kwot ?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Przede wszystkim będzie to należność dla dostawcy wynikająca z faktury. W myśl art. 31 ust. 2 ww. ustawykwotę tę należy powiększyć o: - podatki, cła, opłaty i inne należności p ...

Dotyczy podstawy opodatkowania i wystawiania faktur przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 lipca 2004 r., w sprawie udzielania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Spółka zwróciła się z zapytaniem do tut. Organu po ...

Czy art 31 ust. 3 ustawy o VAT oznacza, że rabaty, opusty i zwroty kwot stanowią element podstaway opodatkowania, zwiększający jej wartość, czy też wręcz przeciwnie-podstawę opodatkowania nalezy pomniejszyć o uzyskaną kwote rabatu itp?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podatnik obowiązany jest udokumentować fakturą wewnętrzną (art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Owa faktura dla potrzeb podatku VAT jest podstawowym dokumentem stwierdzającym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Dokumenty sporządzone przez kontrahenta zagranicznego należy traktować jako załączniki do faktury o której mowa ...

Jak należy postąpić na przełomie roku i kiedy Spółka powinna dokonać korekty kosztów w sytuacji, gdy fakturę korygującą otrzymała w roku następującym po roku, w którym zostały sprzedane samochody?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 11 października 2004 r. Spół ...

Spółka dokonuje zakupu towaru od kontrahenta z Niemiec. Dostawca Spółki ustala na swoje wyroby detaliczną cenę sprzedaży (w Polsce) i udziela nabywcom opustu handlowego. Na fakturze wystawionej dla Spółki ceny sprzedaży są pomniejszone o opust handlowy. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu kwotę jaką jest zobowiązana zapłacić dostawcy (po odliczeniu upustu), przeliczoną z euro na złotówki wg kursu obowiązującego w dniu wystawienia faktury przez dostawcę ?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Natomiast art. 31 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, że podstawa opodatkowania nie obejmuje rabatów za zapłatę z góry oraz opustów i zwrotów kwot z tytułu dokonanego nabycia udzielony ...

Jak na gruncie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług należy traktować opust posprzedażny? Czy opust posprzedażny należy dokumentować fakturą jako wynagrodzenie za usługę czy też fakturą korygującą jako rabat?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów: art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko Sp ...

Czy podstawa opodatkowania w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ulega pomniejszeniu o kwotę udzielonych przez zagranicznego dostawcę opustów, które nie powodują obowiązku zwrotu zapłaconych kwot? Czy odpowiednio ustalona podstawa opodatkowania (nie obejmująca opustów) stanowi jednocześnie podstawę do obliczania podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej uznaje stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku złożonym w tut. urzędzie w dniu 18 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indyw ...

Generowanie strony w 7 ms