Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: netting

Czy w wyniku bankowych rozliczeń nettingowych powstają różnice kursowe wpływające na przychody (koszty) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W piśmie Spółki sformułowany został następujący stan faktyczny: Strona rozlicza zagraniczne zobowiązania i należności handlowe w systemie nettingu za pośrednictwem niezależnego zagranicznego banku. Uczestnicy systemu zgłaszają do rozliczeń nettingowych wybrane pozycje zobowiązań w walucie, powiadamiając wierzycieli rozliczanych zobowiązań. Bank obsługujący sesje nettingowe przelicza zgłoszone w or ...

czy dokonywane przez Spółkę potrącenie do wysokości niższej wartości należności jest tożsame z otrzymaniem przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p. oraz z zapłatą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i czy w związku z tym Spółka powinna rozliczać różnice kursowe dla celów podatkowych z tym związane poprzez kompensatę?

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem spółki z dnia 21.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 22.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z ...

Pytanie dotyczy rozliczenia różnic kursowych dla celów podatkowych według sposobu zbiorczego oraz kursu podanego przez Centrum Nettingowe jako kursu ustalonego przez bank z usług, którego korzysta jednostka w celu rozliczenia różnic kursowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 12 października 200 ...

Czy, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o p.d.o.p. w przypadku uregulowania należności z kontrahentami zagranicznymi w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań w ramach centrum nettingowego, występujące dodatnie lub ujemne różnice kursowe powinny odpowiednio powiększać lub pomniejszać przychody i koszty w podatku dochodowym od osób prawnych?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Czy różnice kursowe wynikające z rozliczenia należności i zobowiązań Spółki wyrażonych w walutach obcych w formie nettingu wpływają na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr8, poz.60 ), po rozpatrzeniu zażalenia Sp.z o.o "X" z siedzibą w Krakowie z dnia 3 czerwca 2005 roku na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 23 maja 2005 roku Nr PD1/423-51/05/35408, uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika ...

Jaki kurs należy zastosować przy ustalaniu różnic kursowych w związku z realizowaniem rozliczeń w formie nettingu ?

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki "X" z siedzibą w Krakowie z dnia 3 czerwca 2005 roku na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 23 maja 2005 roku Nr PD1/423-52/05/35413, uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika ...


Dotyczy możliwości skorygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów o różnice kursowe powstałe w wyniku kompensaty na podstawie umowy nettingowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu XXX Sp. z o.o. z lutego 2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie możliwości skorygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów o różnice kursowe powstałe w wyniku kompensaty na podstawie umowy nettingowej Naczeln ...

czy powstają różnice kursowe kosztowe, w sytuacji wystawienia przez kontrahentów zagr. faktur w Euro z tytułu sprzedaży towarów Spółce i dokonywania płatności w walucie polskiej, według ustalonego w procedurze nettingu jednego kursu na cały rok? Czy powstają rożnice kursowe przychodowe, w sytuacji wystawienia przez Spółkę faktur w Euro z tytułu sprzedaży kontrahentom zagr. towarów i dok. przez tych kontrachentów płatności za te faktury w walucie polskiej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Poda ...

Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych różnice wynikające ze stosowania różnych kursów walut w momencie zarachowania zobowiązania oraz w momencie jego uregulowania w drodze kompensaty należy traktować jako kup, bądź jako przychody podatkowe Spółki w zależności od tego czy są to dodatnie czy ujemne różnice kursów walut?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, pr ...

Generowanie strony w 61 ms