Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samochód

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo spółki z dnia 13.01.2003 r. w sprawie uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, że kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do kosztów uzyskania przychodów w posz ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu ciężarowego, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 19 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2003 r. (data wpływu do Urzędu 17.02.2003) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont powypadkowy samochodu osobowego nie posiadającego po ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług nie może nastąpić, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone ...

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 26.05.2003 roku w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Handel samochodami używanymi może odbywać się w formie komisu lub skupu i sprzedaży samochodów. W ...

w sprawie otrzymanego odszkodowania jak również poniesionej straty w wyniku kradzieży samochodu osobowego

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2003 r. wyjaśnia co następuje: zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia j.w. zajęte przez Pana stanowisko w sprawie otrzymanego odszkodowania jak również poniesionej straty w wyniku kradz ...

CZY KWOTA OTRZYMANA PRZEZ PRACOWNIKA Z TYTUŁU UŻYWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU PRACY PODLEGA OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2004r.?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Ustawa z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, po ...

Czy opłata wstępna, wynikajaca z umowy leasingu operacyjnego: stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia, czy winna być uznana za koszt uzyskania przychodów w proporcji do czasu trwania w/w umowy.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 13-01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątki ...

w zakresie podatku dochodowego, w zakresie podatku od towarów i usług

Odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych zapłaconych po utracie (kradzieży) przedmiotu leasingu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych rat, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkow ...

Czy opłata ewidencyjna o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz U. Nr 227, poz. 2254) stanowi przychód w prowadzonej działalności gospodarczej ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 5 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się post ...

Generowanie strony w 6 ms