Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pas drogowy

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej, w tym również z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych w obrębie miasta.

Odpowiadając, w myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 29 marca 2004 r. (data wpływu 31 marca 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy wykonywaniu usług związanych z utrzymaniem i pi ...

Wyskość stawki podatku VAT zgodnie z nową ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. na usługi polegające na koszeniu traw z pasa drogowego dróg wojewódzkich.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. Urzędu w dniu 4 maja 2004 r. wpłynął wniosek Jednostki ...

Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmi powierzchni magazynowej. Czy Spólka może skorzystać z prawa do pomniejszenia kwot podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych zbudową drogi dojazdowej oraz przebudową skrzyżowania?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jednocześnie w art. 20 ust. 2 tej ustawy zawarte jest ograniczenie uprawnienia sformułowanego w art. 19 ust. 1 - podatnik może zmniejszyć podat ...

Czy w świetle art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 9.12.2003 r. spółka, która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w J., na której zlokalizowane są m.in. drogi i place jest uprawniona do wyłączenia z opodatkowania: a. jedynie tych dróg, które znajdują się na odrębnych działkach gruntu, czy również tych, które przebiegają po części innych działek, o ile ich przebieg (granica) jest wyraźnie zaznaczony w terenie, b. samych dróg jako budowli, czy też winna to uczynić wraz z gruntem, po którym drogi biegną, c. placów służących do prowadzenia, zabezpieczenia i obsługi ruchu ( parkingi, place manewrowe), a jeżeli tak to: - czy tylko takich, które znajdują się na tych samych działkach gruntu co drogi, tworząc z drogami odrębne działki gruntu, - czy również takich, które znajdują się na odrębnych działkach gruntu, - czy również takich, które znajdują się w granicach innych działek, o ile granica tych placów jest wyraźnie zaznaczona w terenie, - czy wyłączenie z opodatkowania obejmować może same place jako budowle, czy też winno dotyczyć również gruntu, na którym się znajdują?

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m.in. również pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Należy podkreślić, iż w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie została zawarta ...

Czy właściwe jest zastosowanie stawki 7 % do usługi wykonania oświetlenia drogowego przebiegającego w pasie drogi powiatowej, ciągu zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku w dniu 20.05.2004 r. interpretacji US.PP-443/5/04 w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarboweg ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy następujących usługach i sprzedaży towarów: 1. sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej PKWiU 75.11.11-00.20 2. wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20 3. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4. oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5. wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10 6. nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) oraz czy należy zaewidencjonować tę nagrodę w kasie fiskalnej 7. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu 8. subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi?

1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.zm.) pobiera opłatę w wysokości nie wyższej od kosztu ich druku i przesłania, nie jest sprzedażą w rozumieniu pr ...

Prezydent Miasta pyta czy decyzje wyrażające zgodę za zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia prac w pasie drogowym lub wystawienia reklamy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Jeżeli wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zajęcie pasa drogowego i pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego jest zadaniem nałożonym przez ustawę z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 z późn.zm.) to organ realizujący takie zadania nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku VAT (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Dz.U.Nr 54, poz.535). ...

dotyczy stawki podatku VAT od usługi – koszenie traw w pasie drogowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 25.08.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 19.11.2004 r., o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od t ...

dotyczy stawki podatku na usługi wchodzące w zakres kompleksowego utrzymania dróg

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w piśmie z dnia 20.11.2004 r. (znak: US.VII-443/48/2004) na zapytanie z dnia 25.08.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 1 ...

Czy zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. PZD w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, tj. zadania nałożonego na niego ustawą o drogach publicznych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w X z dnia 11.01.2005r. p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie możliwości zwolnienia od podatku od tow ...

Generowanie strony w 5 ms