Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kartografia


Jaka stawka podatku VAT obowiązuje od 01 maja 2004 r. dla usług geodezyjno – kartograficznych (PKWiU – 74.20.73)?

Wysokość stawek podatku od towarów i usług została określona w art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Obniżoną stawkę podatku od towarów i usług wprowadza również art. 146 ww. us ...

Czy Prezydent Miasta, jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, polegające na odpłatnym udostępnianiu i reprodukcji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) organem ad ...

Starostwo Powiatowe pyta, czy w związku ze zmianą przepisów o podatku VAT, w ewidencji sprzedaży VAT a następnie w deklaracji VAT-7 winno uwzględniać wpływy z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

Tutejszy Organ informuje, że art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawa ...

Czy bez względu na okoliczność prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii, uzyskane przychody z tytułu wykonywania czynności zleconych przez Sądy, są przychodami z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz.U.Nr 37, poz. 333) należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim , po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 17-01-2006 roku (data ...

Czy do opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług

Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..............udziela dla Prezydenta Miasta ..........., interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia ..........., uzupełnionego pismem z dnia ....................... oceniając stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe.U z a s a d n i e n i e Wnioskodawca pismem z dnia............, uzupe ...

1) Jak należy dokumentować czynności w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 2) Czy można wystawić fakturę dokumentującą czynności niepodlegające ustawie? 3) Czy można wystawić jeden dokument (fakturę) dokumentującą powyższe czynności?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego z 12.01.2006 r., znak: PO III 443-1/06, w ten sposób, że uznaje za nieprawidłowe stanowiska Strony przedstaw ...

Czy opłaty pobierane przez starostwo za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego są zwolnione z podatku od towarów i usług , czy też niepodlegają temu podatkowi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.03.2007 r., data wpływu do tut. Urzędu 6.03.2007r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

•Czy opłaty za czynności związane z udostępnianiem dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego), są opłatami , do których ma zastosowanie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?•Czy ww. opłaty podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?•Czy z tyt. ww. opłat należy wystawiać rachunki zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zmianami.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z d ...

Generowanie strony w 11 ms