Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zastrzeżenie własności

1. Kiedy nabywca otrzymujący fakturę VAT z adnotacją „towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu zapłaty” ma prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz kiedy sprzedawca powinien odprowadzić podatek należny? 2. W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku wynikającego z faktury zawierającej adnotację, zgodnie z którą sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanej rzeczy aż do momentu uiszczenia ceny przez nabywcę?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu do urzędu – 18.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczących ustalenia prawa do obniżenia podatku należnego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Z treści pisma wynika, że: Spółka w związku z wykonywaniem usług polegających na modernizacji maszyn i urządzeń dla górnictwa dokonuje zakupów zarówno towarów, jak i usług od różnych podmiotów. Część dostawców w wystawionych przez siebie fakturach dokumentujących sprzedaż towarów zawiera zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej (art. 589 Kodeksu cywilnego) np. poprzez umieszczanie w treści faktury formuły, że towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia całości zapłaty lub innego sformułowania o podobnym charakterze. W związku z tym Wnioskodawca ma wątpliwości, kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających tego typu zastrzeżenie. Spółka nabywając towary na podstawie faktur VAT, które zawierają zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, nabywa jednocześnie prawo do dysponowania nimi według swego uznania. Pomimo takiego zastrzeżenia to Spółka a nie Sprzedający faktycznie rozporządza otrzymanym towarem. Z tego powodu, zdaniem Podatnika, w przypadku otrzymania faktur za dostawę ww. towarów, które to faktury zawierają powyższe zastrzeżenie, pomimo braku zapłaty, Spółka nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, wynikającego z powyższych faktur w miesiącu ich otrzymania lub w miesiącu następnym. W opinii Wnioskodawcy taka interpretacja pozostaje zgodna z ogólna zasadą opodatkowania podatkiem VAT, tj. zasadą, która mówi, że momentem powstania obowiązku uiszczenia podatku naliczonego przez kupującego powstaje, co do zasady, z momentem powstania obowiązku uiszczenia podatku należnego przez sprzedającego tj. w momencie dostawy towaru.

Odpowiadając na wyżej przedstawione zagadnienie, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu uprzejmie wyjaśnia: W art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), określono, że w przypadku nabycia towarów i usług (...) kiedy podatnik otrzymuje fakturę przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonanie ...

1. Czy na podstawie dokumentów celnych potwierdzających jedynie fakt przeniesienia posiadania urządzenia w sensie faktycznym można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony? 2. Jaki jest termin korekty podatku naliczonego z tytułu importu towaru, zwróconego następnie na podstawie korekty faktury VAT sprzedawcy?

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 21.07.2003 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Jak wynika z ww. p ...

Jaki jest moment odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup, która zawiera zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy?

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym dostawcy – zwłaszcza nowi – zamieszczają na fakturach VAT zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy. Zapis taki zgodnie z art. 589 K.C. i uniemożliwia kupującemu rozporządzanie rzeczą (w tym dalsze zbycie rzeczy) do czasu zapłaty należności za nią. Zdaniem Spółki zapis taki uniemożliwia Spółce rozliczenie podatki VAT, ze względu na nie dojście ...

Spółka zwraca się z pytaniem, czy może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kontrahenta w momencie otrzymania ww. faktury czy w momencie dokonania zapłaty, jeżeli dostawca dokonał zastrzeżenia prawa własności w zamówieniu (art. 589 k.c.) oraz zastrzeżenie to potwierdzi zapisem na fakturze wystawionej po wydaniu towaru.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2005 r., który wpłynął w dniu 02.09.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia podatku na ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zawierających zastrzeżenie "towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu uiszczenia całości zapłaty" ? Czy prawo to nabywa w miesiącu otrzyamnia faktury (bądź następnych) czy w momencie zapłaty całej należności za towar ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx w odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.07.2004 r. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Regulacja dotycząca terminu odliczania przez podatnika podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług zawarta ...

Czy, a jeśli tak to jakie skutki ma umieszczenie zapisu na fakturze "towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy" dla sprzedawcy i kupującego w zakresie podatku dochodowego? -Czy w jakikolwiek sposób taki zapis ogranicza możliwość zaliczenia wydatku udokumentowanego fakturą z takim zapisem w koszty?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8,poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006r. uzupełnionego w dniu 31.03.2006r. przez Panią XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Naczelnik U ...

Generowanie strony w 11 ms