Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie od podmiotu zagranicznego

Czy należność za nabycie od podmiotu zagranicznego programu komputerowego na potzreby własnej działalności bez praw do jego kopiowania i dystrybucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

„Zapłata przez podmiot polski za nabycie od podmiotu zagranicznego programu komputerowego na potrzeby własnej działalności podmiotu polskiego bez praw do jego kopiowania, dystrybucji czy innego podobnego realizowania prawa do tego programu nie mieści się w definicji należności licencyjnych określonej w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. N ...


Czy umowa sprzedaży wierzytelności przysługujących kontrahentowi zagranicznemu zawarta poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w której nabywca ma miejsce zamieszkania (siedzibę) na terytorium RP podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem spółki z dnia 31.03.2004 r. (data wpływu 7.04.2004 r.) dotyczącym opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży wierzytelności, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wyjaśnia: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że w ...

Obowiązk podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 04.08.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.08.2004 r.), dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. W piśmie z dnia 04.08.2004 ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku nabycia z Niemiec towarów, które zostały zafakturowane w dniu 30 kwietnia 2004 r., a fizycznie zostaną otrzymane 10 maja 2004 r., czy w przypadku, gdy termin dostawy towarów zawsze poprzedza data wystawienia faktury przez dostawcę - obowiązek podatkowy powstanie pod datą wystawienia faktury i czy w takiej sytuacji należy dokonywać korekty złożonych terminowo deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 176 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju weszły w życie w dniu 1 maja 2004 r.Zatem w przypadku, gdy nabycie towarów nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2004 r. (data wystawienia faktury), taka transakcja nie może zostać uznana za wewnątrzwspól ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004 r. (z datą wpływu 2.06.2004 r., bez znaku), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego przez jednostkę stanu faktycznego wynika, iż dokonała ona nabycia towaru od kontrahenta z Węgier, przy czym faktura potwierdzająca dost ...

Fundacja z kraju członkowskiego UE zgłosiła akces pomocy humanitarnej przekazując towary (odzież, drobny sprzęt rehabilitacyjny i inwalidzki, pampery) podmiotowi polskiemu (stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego).Jakie warunki musi spełnić polski podatnik jako odbiorca ww. darów-dokumenty, prośba o zwolnienie z opłaty celnej i podatku VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,2) eksport towarów,3) import towarów,4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.P ...

Czy po wejściu do Unii będzie miał zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 9 rozp. Min. Fin. z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z późn. zm. Jak należy wyliczyć wartość zakupu: wg średniego kursu EUR z dnia zakupu, czy z dnia przekroczenia granicy? Jak dokumentować przekroczenie granicy?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) reguluje opodatkowywanie podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 2) eksport towarów 3) import towarów 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem ...

Czy podatnik ma obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług VAT-25?Czy ma obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, o której mowa w załączniku części III zaświadczenia – ust. 10a ustawy z dn. 9 grudnia 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm. – obow. od 01.05.2004 r.)?

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydania zaświadczeń potwierdzających : #8722; uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 3 i 4 lub #8722; braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu p ...

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka została zakwalifikowana do udziału w projekcie eVITA, który zakłada wdrażanie pilotażowego programu zastosowania technologii informacyjnych (IT) w rozwoju lokalnym. Program ten to wyposażenie kilku społeczności w sprzęt zapewniający dostęp do internetu, pozwalający na m.in. usprawnione kontakty między urzędem a mieszkańcami gminy, rozwijanie przedsiębiorczości i edukacji, udział w szkołach poprzez internet, podejmowanie pracy za pomocą internetu. Jednym z elementów tego projektu jest wyposażenie gminy w sprzęt konieczny do zrealizowania projektu wdrożenia infrastruktury informatycznej. Rodzaj, ilość i parametry techniczne potrzebnego sprzętu została określone przez integratora systemów informatycznych – firmę ComputerLand, na podstawie uzgodnionego wcześniej ze spółką zakresu wdrożenia. Sprzęt zostanie przekazany w formie darowizny bezpośrednio przez producenta – firmę X z siedzibą w Holandii. W związku z tym podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku otrzymania darowizny w sprzęcie pochodzącym z innego kraju UE jest konieczność opłacenia podatku VAT przez obdarowanego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie na pisemne zapytanie z dnia 15.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka została zakwalifikowa ...

Generowanie strony w 4 ms