Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata manipulacyjna


Czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego takie jak: czynsz inicjalny, opłata manipulacyjna, bieżące koszty eksploatacyjne, raty leasingowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 3.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4.03.2004 r.) w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat ustalonych w umowie leasingu operacyjnego (czynsz inicjalny, opłata manipulacyjna, bieżące koszty eksploatacyjne, raty leasingowe) ponoszonych przez korzystającego, w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...


czy stanowią koszt uzyskania przychodu: 1/ podatek VAT naliczony wynikający z dokumentu celnego, który nie został odliczony ze wzglęgu na braki ilościowe towaru importowanego ? 2/ opłata manipulacyjna oraz potrącenie za zwrot biletu lotniczego, pobieranego przez linie lotnicze za pośrednictwem biur podróży w przypadku zwrotu biletu lotniczego ?

STAN FAKTYCZNY: Ad.1/ Firma Pana dokonała w miesiącu kwietniu 2004r. importu towaru z Holandii. W oparciu o zgłoszenie celne dokonano wpłaty VAT należnego do Urzędu Celnego z tytułu importu towaru. W trakcie przyjmowania towaru do magazynu stwierdzono braki ilościowe. Do odliczenia przyjęto VAT naliczony od wartości towarów faktycznie otrzymanych. W oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku ...

Czy w świetle przytoczonych powyżej faktów - opłatę manipulacyjną oraz opłatę leasingową spółka może zaliczyć w koszty podatkowe roku podatkowego kończącego się w dniu 30.09.2003r.?

W dniu 30 września 2003r. spółka z o.o. zawarła umowę leasingową z firmą leasingową przedmiotem, której przedmiotem jest linia technologiczna do przecierania drewna o wartości po-czątkowej 750.000 EUR (netto). Przedmiot leasingu spółka będzie użytkowała przez określony czas. Zawarta umowa leasingu speł-nia wszystkie warunki ustalone w art.17 „b” ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Finans ...

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów art. 23 a – 23 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.). Stan faktyczny: w dniu 08.10.2004 r. zawarłem umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód ciężarowy marki PEUGEOT, który wykorzystywany jest w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na czas oznaczony to jest do 08.10.2007 r. Moje stanowisko w sprawie: uważam, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu zawarta umowa leasingu spełnia następujące warunki: została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawnesuma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. I dlatego poniesione przeze mnie opłaty w podstawowym okresie trwania umowy w tym czynsz inicjalny i opłata manipulacyjna mogą być zaliczone w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Pytanie: proszę o udzielenie informacji w sprawie zasad zaliczania opłaty wstępnej z tytułu umowy leasingu operacyjnego w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 04.11.2004 roku uzupełniony dnia 22.11.2004 roku o brakującą opłatę skarbową, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opłaty ustalone w ...

Czy podatek VAT wynikajacy z faktury wystawionej: a) za koszty monitu wzywającego do zapłaty zaległych rat leasingowych, b) za opłatę manipulacyjną z tytułu wznowienia umowy leasingu, podlega odliczeniu od podatku należnego?

Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem Spółki z dnia 12. 02. 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu): - czy podatek VAT naliczony na fakturze zakupu wystawionej: a) za koszty monitu wzywającego do zapłaty zaległych rat leasingowych oraz b) za opłatę manipulacyjną z ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych, w przypadku gdy towar wzięty w leasing uległ częściowemu zniszczeniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2004 r. (data wpływu 03.03.2004 r.) informuje, że w przypadku uszkodzenia towaru będącego przedmiotem umowy leasingowej powodującego niemożność używania towaru podatnik ma prawo do pomniejszenia poda ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy pobierana opłata manipulacyjna za rozpatrzenie wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik wynajmuje mieszkania na cele mieszkalne. Wynajem lokali objęty jest regulaminem składania wniosków według określonego wzoru celem ustawienia kolejności na liście przydziału lokali przez specjalnie powołaną komisję. Przy składaniu wniosków pobierana jest opłata manipulacyjna. Ocena prawna stanu faktycznego: Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2 ...

Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjnej i czynszu inicjalnego w pełnej wysokości w momencie ich poniesienia.

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w dniu 14 czerwca 2004r. zawarta została umowa leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód ciężarowy, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do 14.06.2007r. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a koszty w niej są ewidencjon ...

Generowanie strony w 25 ms