Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo spółki z dnia 13.01.2003 r. w sprawie uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, że kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do kosztów uzyskania przychodów w posz ...

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 10.01.2003 r. czy zakup zmechanizowanego sprzętu do odśnieżania będzie kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w budynkach dzierżawionych od Urzędu Gminy, Pierwszy Urz ...

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18.12.2002 r. (data wpływu 20.12.2002 r.) w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki SEAT INKA przeznaczonego do przewozu towarów Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w chwili obecnej, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw s ...

Podatek od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 24.02.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: I. Jako podatnik podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych ...

Odliczenia od podatku

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej zmienia swoją interpretację udzieloną pismem z dnia 06.02.2003 r. znak DF/415-5/03, a dotyczącą zapytania w sprawie stosowania odliczeń od podatku dochodowego wydatków na zakup komputera w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowania ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzys ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005-71/03/PDII/415-28/03 z dnia 21.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Izba Skarbowa w Kielcach zaleciła uzupełnienie udzielonej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem tut. Urząd Skarbowy uzupełnia udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2003 r Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, z zastrzeżeniem § 37, powinna zawierać między ...

- dotyczy usług weterynaryjnych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 27.10.2003 r. ( data wpływu - 28.10.2003 r. ) uzupełnione dnia 12.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Opisując stan fakty ...

Czy przysługuje mi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek nalliczony związany z: nabyciem w miesiącu styczniu 2004r. samochódu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyższej 500kg, posiadającego homologację z zakupem paliwa do w/w pojazdu ?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Powyższe nie dotyczy - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy - podatku naliczonego związanego m.in. z ...

Generowanie strony w 67 ms