Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług

Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 01 maja 2004 r. czynności sprzedaży lokali.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 04 maja 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu przedstawiła Pani, iż w 1997 r. wspólnie z mężem i Pani matką nabyła działkę budowlaną pod ...

Podatnik wraz z innymi członkami rodziny w dniu 25.03.2003r. nabył działkę 1.3942 ha - ziemia rolna. W sierpniu uległ zmianie status ziemi z rolnej na działki budowlane. Aktualnie współwłaściciele posiadają jeszcze trzy działki, a do tej pory sprzedano dziesięć działek. Czy w powyższej sytuacji dostawa pozostałych trzech działek ( gruntów budowlanych) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po dniu 01 maja 2004r.?

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określa, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o podatku VAT przez towary rozumie się także grunty. Aby dostawa gruntu podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być, w świetle obowiązujących przepisów ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dokonanej przez podatnika, będącego osobą fizyczną, której przedmiotem jest sprzedaż wyłącznie dwóch działek budowlanych osobom fizycznym. Przedmiotowe działki, których podatnik jest współwłaścicielem, są gruntami niezabudowanymi, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są zakwalifikowane jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określa, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o podatku VAT przez towary rozumie się także grunty. Aby dostawa gruntu podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być, w świetle obowiązujących przepisó ...

Czy w indywidualnej sprawie Podatnika czynność sprzedaży nieruchomości gruntowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 11 sierpnia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. Zapytanie Podatnika: W zapytaniu z dnia 11 sierpnia 2004 r. przedstawił Pan następujący stan faktyc ...

Pytający wnosi o udzielenie informacji dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Pytającego, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jednorazowa dostawa gruntu przeznaczonego pod zabudowę z majątku własnego nie stanowi działalności gospodarczej, ani czynności z nią zrównanej, i jako taka nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż czynności te nie są podjęte z zamiarem ich kontynuacji i nie zmierzają do nadania im takiego charakteru.

Pytający jest właścicielem gruntu rolnego, który został nabyty jako grunt rolny i jako taki użytkowany. W 1999r powyższy grunt został objęty planem zagospodarowania przestrzennego jako grunt przeznaczony pod zabudowę. Aktualnie emerytowany rolnik zamierza dokonać jednorazowego zbycia całości gruntu osobie prawnej. Pytający nadmienia, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrow ...

Pani X wraz z mężem są właścicielami działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, które powstały z przekształcenia gruntów rolnych na budowlane. Strona zamierza dokonać sprzedaży jednej z działek, w związku z tym zapytuje, czy w świetle obowiązującej od dnia 01.05.2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązana jest do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług i opodatkowania tej sprzedaży. Pani X wyjaśnia, iż wraz z mężem w 1983 r. kupiła działkę gruntu rolnego z zamiarem powiększenia prowadzonego wówczas gospodarstwa rolnego a nie z zamiarem jej odsprzedaży, bowiem tereny te wówczas nie były ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako budowlane. Zdaniem Strony dokona ona sprzedaży jednej działki, tylko że podzielonej na mniejsze, zatem nie można mówić w tym przypadku o czynnościach wielokrotnych lub wskazujących na wykonywanie ich w sposób częstotliwy. Przychody uzyskane ze sprzedaży działek nie zostaną przeznaczone na zakup kolejnych w celu dalszej ich odsprzedaży.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei „działalność gospodarcza” w rozumieniu ww. ustawy ob ...

Czy z chwilą otrzymania zapłaty za wykonane czynności wynikające z zawartego kontraktu zapytujący stanie się podatnikiem VAT ?Zdaniem zapytującego, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, z tytułu wymienionych wyżej czynności nie stanie się on podatnikiem VAT.

Zapytujący jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Zamierza podpisać jednorazowy kontrakt z firmą niemiecką posiadającą siedzibę w Niemczech. Czynności wykonywane w ramach tego kontraktu polegają na opracowaniu programu komputerowego, jego instrukcji obsługi, przekazania programu na nośniku oraz udzieleniu zleceniodawcy praw do nieograniczonego dysponowania tym programem wraz ...

Czy należy odprowadzić podatek od towarów i usług odliczony w momencie nabycia (w ramach prowadzonej działalności) budynku z wyposażeniem w przypadku likwidacji prowadzonej w nim obecnie działalności gospodarczej i rozpoczęcia wynajmu tego obiektu jako osoba fizyczna w ramach umowy dzierżawy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie udziela odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 15.10.2004 r. (data wpływu 18.10.2004 r.) dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług: Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy należy odprowadzić podat ...

Podatnik kupił przed laty działkę rolną, która uzyskała możliwość przekształcenia w działkę budowlaną poprzez przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę. Podatnik planując sprzedaż działki zamierza podzielić ją na parcele. Czy będzie musiał odprowadzić VAT od tych transakcji?

Zgodnie z brzmieniem art. 15 cyt. ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, ...

Pełnomocnik P........................... zwraca się o potwierdzenie, że od sprzedaży wydzielonych działek Podatnik nie będzie zobowiązany do naliczenia obowiązującego od 1 maja 2004 r. podatku od towarów i usług.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 26 października 2004 r. (data doręczenia – dn ...

Generowanie strony w 71 ms