Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stołówka

Jaką stawkę stosować do usług gastronomicznych?

Z uwagi na datę złożonego zapytania (zmiana z dniem 1 maja 2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług usług gastronomicznych świadczonych w stołówce, która nie jest ogólnodostępna, objaśnienia wymagają dwa stany prawne - 1) do 30 kwietnia 2004 r. i 2) od maja 2004 r. ad. 1) - do dnia 30 kwietnia 2004 r. Zgodnie z normą wyrażoną w par. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. e) rozporządzenia Ministra F ...

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi o sklasyfikowanie , czy podlegają opodatkowaniuusłu stołówkowe świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i pracowników, w związku z wejściem nowej ustawy o podatku VAT.

Wymienione usługi stołówkowe świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i pracowników, zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Inerpretacji Standardów Klasyfikacyjnych do symbolu PKWiU - 80 "Usługi w zakresie edukacji" / wg. załączonej opinii stanowiącej uzupełnienie do złożonego wniosku / zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ...

Czy należy opodatkować sprzedaż posiłków w stołówce szkolej wydawanych młodzieży szkolnej oraz pracownikom szkoły ?

Prowadzenie przez szkołę stołówki szkolnej dla własnych uczniów i personelu sklasyfikowane jest łącznie z działalnością szkoły w grupowaniu o symbolu PKWiU ex 80 „usługi w zakresie edukacji”. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zwalnia się usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 tego wykazu wymienion ...

dotyczy opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 25.05.2004 r. (znak: SP-5-I-327/2/58/2004) w sprawie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne, wyjaśnia: W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. ze zwolnienia od podatk ...

właściwa stawka w odniesieniu do dostawy posiłków, napojów i usług stołówkowych

- w przedmiotowej sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług związanych z podawaniem napojów ( PKWiU ex 55.4 ) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych ( PKWiU ex 55.5) będzie miał zastosowanie przepis § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować posiłki wydawane w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły?

Prowadzenie przez szkołę stołówki szkolnej dla własnych uczniów i personelu sklasyfikowane jest łącznie z działalnością szkoły w grupowaniu o symbolu PKWiU ex 80 „usługi w zakresie edukacji”. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zwalnia się usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 tego wykazu wymienion ...

dotyczy stawki podatku dla sprzedaży posiłków profilaktycznych przygotowywanych w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zawartą umową zlecenia

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 14.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ...

dotyczy opodatkowania posiłków dla młodzieży i otrzymywanej subwencji na te posiłki

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 16.06.2004 r. (znak: SOSW-I-618/2004, data wpływu do Urzędu 19.06.2004 r.) w sprawie opodatkowania posiłków dla młodzieży i otrzymywanej subwencji na te posiłki, wyjaśnia: W stanie prawnym obowiąz ...

Czy przedszkole obowiązane jest do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, czy sprzedaż podsiłków dla dzieci w stołówce przedszkolnej i w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły, przygotowywanych w przedszkolu jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 02.06.2004 r. uzupełnione w dniu 24.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy usługi wychowania przedszkolnego. W ramach prowadzonej dzi ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować korzystanie ze stołówki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przez jego pensjonariuszy - symbol PKWiU nadany przez urząd statystyczny na podstawie przepisów o statystyce publicznej 85.32.16-00.00?

Domy pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, którą organizują organy administracji rządowej i samorządowej w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Dlatego też na podstawie przepisów o statystyce publicznej Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej nadano symbol PKWiU 85.32.16-00.00 „usługi opieki społecznej bez zakwaterowania, gdzie i ...

Generowanie strony w 5 ms