Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezpłatne przejazdy pracowników

Pytanie płatnika dotyczy obowiązku naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od rekompensat za oddaną krew obejmujących cenę krwi, koszty posiłków regenaracyjnych, dojazdy, kompleksowe badania lekarskie itp. i sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie płatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Akademia Medyczna w Warszawie przekazuje osobom ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. znak: EP/1522/2003 (data wpływu 21.10.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 31.10.2003 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładc ...

Jaką wartość biletów pracowniczych należy przyjąć do opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo l.dz. 451/04 z dnia 26.04.2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 29.04.2004 oraz z dnia 18.05.2004 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ...

Czy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przyznane pracownikom firmy na podstawie uchwały rady gminy stanowi świadczenie wolne od podatku?

Z przedstawionych okoliczności stanu faktycznego wynika, że spółka wykupuje u organizatora przewozów komunikacyjnych bilety specjalne (bilety wolnej jazdy), które upoważniają jej pracowników do korzystania przez cały rok kalendarzowy z usług komunikacyjnych na terenie miasta. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 85 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr ...

Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników w zakresie pokrywania kosztów dowozu, do i z pracy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli obowiązek finansowania tych świadczeń wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy za dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym poda ...

Czy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 21.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania ...

Czy świadczenie nieodpłatnie usług przewozu środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów wolnej jazdy dla pracowników i byłych pracowników, do dokonania których podatnik obowiązany jest zgodnie z Z.U.Z.P., należy uznać za świadczenie na cele osobiste pracowników związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z tym wątpliwości podatnika dotyczą tego, czy podatnik ma obliczać i odprowadzać podatek należny VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 17 marca 2005r. przez Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w …, ul. … wniosku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 31 ...

Dotyczy kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2005r. Nr ZP-II/443-80-61/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 15 mar ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami P., przyznawanych pracownikom, emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku z dnia 25.11.2005 r. ( ...

Czy świadczenia w postaci wydania swoim pracownikom, emerytom i rencistom i członkom ich rodzin biletów uprawniających na dany rok kalendarzowy do bezpłatnych przejazdów autobusami oraz biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów na określonej trasie są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 84, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku z pismem spółki z dnia 17.11.2005 r. w sprawie udzielenia na podstawie art. 14a ordynacji ...

Generowanie strony w 254 ms