Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z poboru

Czy do wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników 10 stycznia 2004 r. a należnego za grudzień 2003 r., przysługuje zwolnienie w wysokości liczby dni pobytu razy stawka diety, czy należy przyjąć liczbę dni pracy razy stawka dzienna. Zdaniem Spółki do rozstrzygnięcia niniejszej kwestii ma zastosowanie art. 21 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej zwana ustawą o pdof/ w brzmieniu z 2003 r.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki w sprawie stosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, informuje: Z zaprezentowanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki wykonują prace p ...

W jakim przypadku zwalnia się płatników z obowiązku pobrania zaliczek na pdof od dochodów uzyskanych z tytułu zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 27.07.2004 r. znak FK-075-16/PP/2004 w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Czy zwolnienie niektórych grup płatników o których mowa § 1 Rzporządzenia Ministra Finansów z dn ...

Czy wynagrodzenia otrzymane na podstawie § 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Minisrów z dnia 1 lipca 2002r. przez członków pozaetatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania z dnia 08.08.2006r. (data stempla pocztowego : 10.08.2006r.) ......... od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28.07.2006r. Nr 1463/DRa-I/4 ...

Czy nabycie przez pracowników akcji własnych Spółki po cenie niższej niż rynkowa nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / po rozpatrzeniu zapytania nr 2 zawartego we wniosku nr L.dz. 1001/05, płatnika - S.A. w Gdańsku z dnia 19.12.2005r. / data wpł. do tut. organu podatkowego dnia 19.12.2005r./, uzu ...

Czy uzyskana dotacja stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? Czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 30 ms