Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z pobrania

Czy do wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników 10 stycznia 2004 r. a należnego za grudzień 2003 r., przysługuje zwolnienie w wysokości liczby dni pobytu razy stawka diety, czy należy przyjąć liczbę dni pracy razy stawka dzienna. Zdaniem Spółki do rozstrzygnięcia niniejszej kwestii ma zastosowanie art. 21 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej zwana ustawą o pdof/ w brzmieniu z 2003 r.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki w sprawie stosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, informuje: Z zaprezentowanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki wykonują prace p ...

Pytanie spółki dotyczy kwestii, czy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi oddelegowanemu czasowo do pracy w Austrii Spółka jako płatnik jest obowiązana w Polsce do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 3 września 2004 r., nr DOK/6469/2004, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (data wpływu 6 września 2004 r.), uzupełniony pismem z ...

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan zatrudniony w Oddziale Straży Granicznej . W latach 2001 – 2004 został Panu wypłacony równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wg zasadniczej normy wyżywienia „LOT”. Od tych należności potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Równoważnik ten przysługiwał Panu zgodnie z przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 85 poz. 775) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia i norm tego wyżywienia (Dz. U. z 2002r., Nr 86 poz. 783). W związku z powyższym zadaje Pan pytanie czy wypłacony Panu równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na tle powyższych okoliczności konstytuuje Pan stanowisko, iż pobieranie opisanego podatku dochodowego jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 09.06.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , jak ...

Czy przedłożony Spółce przez ... z siedzibą w Holandii certyfikat rezydencji podatkowej spełnia wymóg zastosowania zwolnienia z poboru podatku dochodowego od kwoty wypłaty z tytułu przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2005 r. znak FA/53/2005 (data wpływu 17.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego o ...

Czy pracodawca może dokonać zwrotu pracownikowi uprzednio pobranych zaliczek na podatek, pomimo otrzymania decyzji organu podatkowego zwalniającej płatnika z obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy, w związku z poniesionymi przez podatnika (pracownika) wydatkami na cele mieszkaniowe?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Zakład pracy w dniu 10.03.2005 r. otrzymał decyzję naczelnika urzędu skarbowego zwalniającą z obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości odpowiadającej kwocie 19% wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe przez pracownika. Przedmiotowa decyzja nie została jednak uwzględniona przez pracodawcę, który pobrał i odprowadził zaliczki na podat ...

Czy do zwolnienia o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wystarczy żeby udział w kapitale spółki wypłacającej był pośredni?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż trwający od kilku lat plan restrukturyzacji Grupy w Europie obejmuje obecnie likwidację Spółki. Majątek pochodzący z likwidacji Spółki i składający się głównie z udziałów w spółce zależnej, zostanie w całości przekazany jej obecnemu udziałowcowi, spółce X, rezydentowi podatkowemu Włoch. Struktura udziałowa Spółki w ciągu ostatnich lat zmi ...

Czy dochód otrzymany przez szwajcarską spółkę w postaci należności licencyjnych podlega opodatkowaniu w sytuacji gdy wypłacający i ta spółka mają wspólnego 100% udziałowca?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka została obciążona przez szwajcarską spółkę z tytułu opłat licencyjnych za używanie oprogramowania. Spółka szwajcarska nie posiada bezpośrednio żadnych udziałów w kapitale Spółki, ani też Spółka nie posiada żadnych udziałów w kapitale spółki szwajcarskiej. Obie spółki mają za to tego samego udziałowca (posiadającego siedzibę na teryto ...

Czy przy wypłacie dywidendy polskiej spółce mającej siedzibę na terytorium RP (posiadającej w kapitale S.A. więcej niż 15% akcji nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata), aby nie potrącić podatku od dywidend, S.A. (jako płatnik) powinien otrzymać certyfikat rezydencji od spółki, której wypłaca dywidendę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieni ...

W jaki sposób będą opodatkowane w Polsce dywidendy wypłacane przez Spółkę na rzecz Funduszu i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do wypłacanych dywidend?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1. jak ustalić wysokości dochodu wspólnika będącego osobą prawną uzyskanego w wyniku przeprowadzanego przekształcenia, od którego spółka jako płatnik winna pobrać zryczałtowany podatek od dochodów z udziału w zyskach osób prawnych? 2. czy wspólnikowi będącemu osobą prawną posiadającym nie mniej niż 10% udziałów spółki Przekształconej z siedzibą na terytorium RP i podlegającą polskiemu podatkowi dochodowemu można zastosować zwolnienie wynikające z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przedłożeniu przez niego certyfikatu rezydencji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 29 ms