Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: objęcie (nabycie)

Czy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji zgodnie z art. 418 k.s.h., jest czynnością podlegającą obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego. W przypadku realizacji tego uprawnienia wykup akcji następuje po cenie notowanej na rynku regulowanym (jeżeli akcje nie są notowane na rynku regulowa ...

Jak i gdzie powinny zostać opodatkowane przychody z likwidacji spółki zależnej z siedzibą w Niemczech (należności z tytułu pożyczek udzielonych polskim podmiotom, które zostaną przejęte przez Podatnika, należności od Podatnika, które zostaną umorzone, gotówka) biorąc pod uwagę umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 14.05.2003 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

Co jest przychodem, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o. o., w zamian za wniesiony do tej spółki wkład niepieniężny w postaci gruntu?

W dniu 9 czerwca 2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wniesieniem aportu w postaci gruntu do spółki z o.o. w zamian za udziały w tej spółce. Stan faktyczny przedstawia się następująco: Jest Pan właścicielem nieruchomo ...

Czy umowa sprzedaży dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych?

W przedmiotowym wniosku z dnia 27.12.2005 r. przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 16.12.2005 r. nabyła Pani na podstawie umowy sprzedaży dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe w ilości 1.130 sztuk za kwotę 113.000,00 zł. We wniosku zwraca się Pani z zapytaniem, czy czynność ta jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych? Pani zdaniem, czynność ta jest zwolniona od poda ...

Skutki podatkowe dla uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego (udziałowca spółki z o.o.)

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, z 2005 r., poz. 60, z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej skutków podatkowych dla uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego (udziałowca spółki z o. ...

Czy wydatki poniesione na spłatę zobowiązań „X” S.A. przejętych przez spółkę „X” S.A., a których spłata przez „X” S.A. stanowiłaby dla tej spółki koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu „X” S.A.? Spółka podaje wydatki takie jak?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w polskiej spółce kapitałowej w zamian za wniesiony przez spółkę jawną aport w postaci akcji w słowackiej spółce kapitałowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Jak będzie ustalany koszt uzyskania przychodów w przypadku zaistnienia transakcji zbycia udziałów w spółce z o.o., które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Czy w wyniku wniesienia opisanego aportu do nowo utworzonej spółki komandytowo-akcyjnej i objęcia w zamian za ten aport akcji tej spółki komandytowo-akcyjnej Spółka uzyska jakikolwiek przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm. — dalej jako „ustawa o CIT”)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 134 ms