Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bar mleczny

Przedmiotem działalności spółki cywilnej jest prowadzenie baru mlecznego, który z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności korzysta z przedmiotowej dotacji udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 116, poz. 1220). 1. Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż posiłków sprzedawanych w barach mlecznych korzystających z dotacji? 2. Jakie obowiązki w zakresie VAT rodzi otrzymanie dotacji?

Ad 1. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c znajdującego się w Rozdziale 2 pt. „Przepisy przejściowe i końcowe” ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych z wyłączeniem: sprzedaży nap ...

Czy można obniżyć kwotę podatku należnego za maj 2004 r. o podatek naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych przed 01.05.2004 r., a dotyczących zakupionych surowców do barów mlecznych ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 06.05.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że od 01.05.2004 r., na mocy art. 146 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia p ...

Podatnik zapytuje czy ciąży na nim obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej ze Skarbu Państwa dotacji? Zdaniem pytającego doprowadziłoby to do podwójnego opodatkowania.

Stan faktyczny Podatnik otrzymuje dotacje ze Skarbu Państwa do posiłków sprzedawanych w barze. Dotacja obliczana jest od wartości netto zakupionych surowców. Sprzedaż gotowych wyrobów opodatkowana jest 7% stawką podatku od towarów i usług. Ocena prawna stanu faktycznego. Z mocy art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z ...

1. Czy otrzymywane dotacje należy traktować jako kwoty netto czy brutto? Zdaniem Podatnika rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) otrzymywane kwoty dotacji należy traktować jako kwoty brutto, czyli podstawą opodatkowania jest kwota otrzymanej dotacji pomniejszona o przypadającą od nie kwotę podatku obliczona każdorazowo przy zastosowaniu stawki właściwej dla czynności, której dotyczy. 2. Czy dotację za miesiąc kwiecień 2004r., która wpłynęła na rachunek bankowy w miesiącu maju 2004r. należy opodatkować podatkiem VAT? Zdaniem Podatnika, ponieważ środki pieniężne z tytułu przedmiotowej dotacji wpłynęły na rachunek bankowy w miesiącu maju 2004r., to zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, należy dotację opodatkować podatkiem VAT. 3. Czy wartość posiłków wydawanych nieodpłatnie pracownikom do spożycia w czasie wykonywania pracy jest opodatkowana podatkiem VAT? W ocenie Podatnika przekazanie posiłków pracownikom do spożycia w czasie wykonywania pracy w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ przekazanie jest nieodpłatnie i służy celom związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, co wynika z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535). Wyjątek, który każe uznać za dostawę towarów również przekazanie nieodpłatnie odnosi się jedynie do sytuacji, gdy służy to celom innym niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Stan faktyczny Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi gastronomiczne polegające na sprzedaży posiłków w barze mlecznym (PKWiU 55.30.13-00.00). W ramach prowadzonej działalności podatnik otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu państwa, na podstawie przepisów o finansach publicznych. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupywanych surowców do sporządzania posiłków sprzedawanyc ...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami ujętymi w wykazie towarów (zapasów magazynowych) sporządzonym na dzień 30.04.2004 r., które będą służyły sprzedaży, przy czym Podatnik do 30.04.2004 r. wykonywał działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, która od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.05.2004 r., znak: (...), (uzupełnione w dniu 04.06.2004 r.) uprzejmie informuje: W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 53 ...

W jakiej formie należy udokumentować otrzymana dotację przedmiotową z budżetu państwa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu drugiego wniosku z Państwa pisma znak FN/1/2005 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towa ...

Czy przedsiębiorca prowadzący bar mleczny jest zobowiązany odliczać surowiec dotowany użyty do produkcji konsumowanych przez uczniów posiłków, gdy sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 04.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 17.08.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 31.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do za ...

Czy prawidłowe będzie rozliczenie dotacji zakupów surowców zużytych do sporządzania posiłków w cenach brutto ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2006r., stwierdza, iż począwszy od 01 lipca 2006r. ewidencję ilościowo-wartościową surowców zużytych do sporządzania posiłków w barac ...

Czy przedstawiony sposób naliczania marży jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2007r., stwierdza, iż w przypadku gdy surowce do sporządzenia posiłków w barach mlecznych, do których mogą być udzielane dotacje, zakupowane są poza jednostkam ...

Czy dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 stycznia 2007 r., (uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od ...

Generowanie strony w 7 ms