Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: małoletni

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r., uzupełnione w dniu 07.01.2003 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na budowę budynku mieszkalnego na działce stanowiącej własność małoletniego syna, informuje, że pr ...

dotyczy utraty prawa do zwolnienia (wysokość obrotów)

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2002 r. uzupełnione dnia 31.12.2002 r., Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, jak niżej: W myśl przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), z ...

Kiedy osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z rozliczenia preferencyjnego?

W odpowiedzi na Pani podanie z dnia 26.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beslcidzkiej, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatk ...

- w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego przez ustawowego opiekuna prawnego małoletnich dzieci.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 23.02.2004 r., znak: US.II-PDF/415/22/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. Z ...

Czy małżonkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi są obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka otrzymywane z tytułu renty rodzinnej?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu 17.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, tj. czy małżonkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi są obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka otrzymywane z tytułu ...

Na mocy Postanowienia Sądu Rodzinnego jesteśmy z mężem opiekunami prawnymi naszego nieletniego wnuka (nie rodziną zastępczą), którego rodzice zgineli w wypadku drogowym. Dziecko ma przyznaną rentę rodzinną, która jest wypłacana na moje nazwisko. ZUS dokonał rozliczenia dochodów za rok 2003 z tytułu w/w renty dziecka na PIT-40 (uwzględniając przysługującą każdemu podatnikowi kwotę wolną od podatku).Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi, czy w naszym przypadku (moim i męża) rozliczeniu dochodów za 2003 r. należy uwzględnić rentę naszego wnuka, czy rozliczyć tylko dochody męża i moje?

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że na mocy Postanowienia Sądu Rodzinnego Pani oraz mąż Pani jesteście opiekunami prawnymi nieletniego wnuka ( nie rodziną zastępczą ), który otrzymuje rentę rodzinną po rodzicach, wypłacaną na Pani nazwisko. Zakład ubezpieczeń społecznych dokonał rozliczenia dochodów dziacka z tytułu w/w renty na formularzu PIT-40A. Pytanie Pani dotyczy konie ...

Jak należy sporządzić zeznanie roczne o wysokości osiągniętych dochodów małżonków sprawujących opiekę nad małoletnią siostrą jednego z małżonków (rodzina zastępcza)?

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców lub dochodu osób, o których mowa w art. 6 ust. 4, chyba że ...

Mieszkam z matką mojego małoletniego dziecka, która w 2003 roku osiągnęła przychód 2.373 zł. Czy mogę rozliczyć swoje dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej ...

Dotyczy rozliczenia dochodów z najmu.

Podatniczka jest współwłaścicielem 4/15 części nieruchomości zabudowanej, w której znajdują się wynajmowane lokale uzytkowe. Ponadto jest opiekunem prawnym małoletniego brata, również współwłaściciela nieruchomości w 3/15 częściach, uzyskującego dochód z renty rodzinnej. Informacja o wysokości renty jest wystawiana przez ZUS na nazwisko podatniczki. W związku z powyższym podatniczka pyta: 1. Czy w ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji w grudniu 2003 r., nabytych w drodze spadku, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy brat otrzymując rentę rodzinną w chwili sprzedaży akcji musi rozliczyć się z uzyskanych dochodów?

Do przychodów ze sprzedaży akcji nie stosuje się art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza stosowanie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów podlegających przepisom o poda ...

Generowanie strony w 27 ms