Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał spółkiW spółce akcyjnej 100% akcji posiadają osoby fizyczne. Spółka zamierza podwyższyć kapitał akcyjny z kapitału zapasowego, czynność ta podlega opodatkowaniu. Czy kwota zapłaconego podatku wpłynie na wysokość kwoty, o jaką zostanie podwyższony kapitał akcyjny?

W sytuacji gdy akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne zagadnienia opodatkowania przychodu uzyskanego w wyniku wyżej opisanej operacji objęte są ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychod ...

Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. nominalne podwyższenie wartości akcji?

z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej oraz posiadaczem akcji imiennych tej Spółki, których dotychczasowa wartość nominalna wynosiła 10 zł każda. Na mocy art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z środków pochodzących z kapitału zapasowego, poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji z ...

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o., w której gmina jest właścicielem 100% udziałów, zamierza wnieść do spółki aport w postaci instalacji odbiorczych służących przesyłaniu energii cieplnej. Czy czynność ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Z treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60) wynika, że stosownie do swej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego lub Wójt, Burmistrz (Prezydent Miasta), Starosta albo Marszałek Województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu ...


dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z kapitałów pieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 5 pkt 4, art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kr ...

Czy w przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego spółki należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1, §3, art.216 §1 i art.217 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr.8 poz.60 /, art. 24 ust.5 pkt.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr.14 poz. 176 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2005r uzupełnionego w dniu 04.07.2005r płatnika Spółki ...

Czy wskazane gotówkowe podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu spłaty przez Spółkę pożyczki od udziałowca z wierzytelnością wobec udziałowca o wniesienie wkładu na podwyższony kapitał zakładowy - może zastać uznane za aport wierzytelności z tytułu pożyczki przysługującej udziałowcowi wobec Spółki, w rozumieniu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W dniu 10.08.2005r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca zaciągnęła pożyczkę od swojego udziałowca, która obecnie zostanie spłacona. Dodatkowo w Spółce dokonywane będzie podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładu pieniężnego przez wskazanego wyż ...

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jest po stronie wspólników spółki przekształcanej czynnością neutralną podatkowo, w szczególności nie prowadzi do powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2005 r. (otrzymanego w dniu 26.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Generowanie strony w 32 ms