Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo do uzyskania informacji

dotyczy prowadzenia usług księgowych

Pismem z dnia 11.03.2004 r. zwróciła się pani do tutejszego organu o przekazanie informacji na temat posiadania licencji na prowadzenie usług księgowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz podatku zryczałtowanego) na warunkach działalności gospodarczej - umów cywilnoprawnych bez prowadzenia ksiąg rachunkowych: Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja ...

Zapytanie pisemne

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. złożone w przez pracownika BIURA RACHUNKOWEGO „K.” z siedzibą K., ul. G., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje: Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa pod ...

dotyczy zasad opodatkowania odszkodowań wypłaconych właścicielom gruntów na podstawie zawartych umów

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 17.05.2004 r.) w sprawie zasad opodatkowania odszkodowań wypłaconych właścicielom gruntów na podstawie zawartych umów, w związku z wejściem w ...

dotyczy wpływu postanowień ustawy z dnia 12.06.2003 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych na stosunki prawne w zakresie przepisów prawa podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, odnośnie wpływu postanowień ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych na stosunki prawne w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz odnośnie naliczania odsetek od terminu ...

Działalność gospodarczą prowadziłem w spółce cywilnej, z której wystąpiłem. W okresie, kiedy byłem wspólnikiem spółki cywilnej spółka wypracowała zysk, który nie został mi faktycznie wypłacony ale zapłaciłem należny podatek dochodowy. Czy mam prawo ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku dochodowego, ponieważ faktycznie dochodu nie otrzymałem i kto powinien zapłacić podatek dochodowy? Czy spółka jest zobowiązana wypłacić moją część dochodu?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 867 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na ...

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług odszkodowania otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2004 r. (znak: G-VII-72241-1/34/04, data wpływu do US 21.06. 2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 2.07.2004 r. (znak: G-VII-72241-1/34/04) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odszkodowania otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacj ...

Możliwość odliczenia przez klientów podatnika, podatku VAT od zakupionego oleju napędowego do samochodu ciężarowego rejestrowanego na podstawie dopuszczenia jednostkowego, który nie posiada świadectwa homologacji oraz odpisu decyzji zwalniajacej z obowiązku posiadania takiego świadectwa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości odliczania podatku od towarów i usług od zakupionego oleju napędowego do samochodu ciężarowego rejestrowanego na podstawie dopuszczenia jednostkowego, który nie posiada świadectwa homologacji oraz odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania ś ...

Czy do usług projektowych, świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi i realizowanych w systemie zamówień publicznych można stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Sródmieście w odpowiedzi na pismo (...) skierowane do Ministerstwa Finansów, a następnie przekazane przez Izbę Skarbową w Krakowie do tut. Organu za pismem (...) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowią ...

Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 21.03.2005 r. (znak: US-I-415/6/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 1.02.2005 r., uz ...

dotyczy kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tej części zysku, która została przekazana przez gospodarstwo pomocnicze, utworzone przy jednostce budżetowej, na środek specjalny jednostki macierzystej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Rzeszowie z dnia 16.03.2005 r. (znak: I US.VII/423/255/2/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 15. ...

Generowanie strony w 35 ms