Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Czy wydatki na rzecz członka rady nadzorczej (szkolenia, egzaminy, delegacje) będącego kandydatem na członka zarządu, na którym istnieje wymóg posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji zarządu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej są kosztem uzyskania przychodów?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 18.03.2004 r. (znak: US. III/423-1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia jej treść: Z treści zapytania wynika, że Spółdzielcza ...

Jakie warunki należy spełnić dla zachowania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w przypadku przekazania uprawnień do rachunku na rzecz syna?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 marca 2005 r. /uzupełnionego pismem z dnia 09.05.2005 r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie – warunków, jakie muszą zostać spełnione dla zachowania ulgi ...

Przeznaczenie środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na cel zgodny z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie wskazany w umowie o kredyt kontraktowy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 06.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie a dotyczącej poszerzenia umowy o ...

Czy pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego dziennikarzy na organizowane dla nich warsztaty stanowią koszt uzyskania przychodów oraz czy dochód odpowiadający tym wydatkom jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwagi na to, że zostały poniesione na cele statutowe?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Kasy Oszczędnościowej na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 21 września 2005r. Nr DP/P1/423-0090/05/AP dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Czy spłata pożyczki udzielonej przez Spółkę Akcyjną X stanowi przesłankę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 21 ust. 1 pkt 32/ lit. e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. Z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm./, art. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Prawo bankowe / Dz. U. z 2002r., nr 72, ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa) podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (składki ubezpieczeniowe) podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Czy dokonane wpłaty na PFRON mogą zostać uznane jako wydatki poniesione na cele statutowe, a tym samym objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Kasy na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2006r. Nr DP/423-0089/06/AK dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zaż ...

Czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Decyzja Na podstawie art. 4b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 17 października 2006 r. nr DP/423-0150/06/AK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie zasług ...

Generowanie strony w 42 ms